BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Starosta Łomżyński zawiadamia się. że w dniu 31 grudnia 2010r. na wniosek Wójta Gminy Zbójna, 18 – 416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej Nr 104461B Zbójna – Kol. Parzychy i Tabory Rzym – Ruda Osowiecka:
– odcinek I o długości 4476,29 m, na działkach o nr ew: 1118, 1119/2, 1120/4, 1346/2, 1375/2, 1376/2, 1651, 1652 obręb Zbójna oraz na działkach o nr ew. 401, 417/2 obręb Pianki
– odcinek II o długości 2985,65 m, na działkach o nr ew.: 12,112,22 obręb Ruda Osowiecka oraz na działkach nr ew. 479, 441/3, 406, 441/2, 407/ 441/1, 416 obręb Pianki,
wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości nr 12 obręb Ruda Osowiecka, nr 416, 221 obręb Pianki i przejęciem w całości pod drogę działek nr ew.: 1118, 1119/2 obręb Zbójna oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego na rozbudowę z przebudową drogi gminnej nr 104461B Zbójna – Kol. Parzychy – Pianki (odc. I) i Tabory Rzym – Ruda Osowiecka (odc. II.).

Jednocześnie informuję, że strony z aktami sprawy mogą zapoznać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój nr 316, tel. 086-215-69-22.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. do dnia 01.02.2011r.Starosta Łomżyński
Łomża, dnia 14.01.2011r.
Data powstania: piątek, 14 sty 2011 12:47
Data opublikowania: piątek, 14 sty 2011 12:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lut 2011 10:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1404 razy