BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 32/15 WÓJTA GMINY ZBÓJNA z dnia 28 kwietnia 2015 roku

ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645,1318 i z 2014 r. poz. 379, 1072./ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz.518, 659, 805, 822, 906, 1200/ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1.Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW.LM1L/38804/1.

2. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia wzniesionym w 1976 r. 2-kondygnacyjnym podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2, położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2 w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

3. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej biblioteki, położonej w Kuziach na działce Nr 258/3 o pow. 0,0567 ha, KW. LM1L/00024944/3.

§ 2
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w sołectwach, na obszarze
których położone są powyższe nieruchomości.

2. Ogłoszenie o przetargach zamieszcza się w prasie lokalnej.


§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 kwi 2015 13:44
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2015 13:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1125 razy