BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady IV sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbójna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 r.
 15. Sprawozdanie z działalności GOPS w Zbójnej, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 18. Wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

 

Data powstania: wtorek, 19 mar 2019 11:01
Data opublikowania: wtorek, 19 mar 2019 11:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 599 razy