BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ III

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

 

                 Zbójna, 12 listopada 2020 r.

 

 

Wykonawcy biorący udział
               w postępowaniu

 

 

ODPOWIEDZI NR 3 NA PYTANIA DO SIWZ

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 606601-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.
na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zbójna.

 

Gmina Zbójna, zwana dalej „Zamawiającym” działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), zwana dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

 

 

Pytanie nr 99:

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?

 

Odpowiedź nr 99:

Patrz odpowiedź na pytania nr 2, 3, 33, 34, i 35.

 

Pytanie nr 100:

Czy Zamawiający posiada mienie nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji; jaka jest jego wartość? Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek mienie? Jeśli tak, to proszę określić lokalizację i wartość tego mienia.

 

Odpowiedź nr 100:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 26 i 74. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy nie planuje wyłączyć jakiegokolwiek mienia z eksploatacji w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 101:

Prosimy  o informację, czy zostało zgłoszone do ubezpieczenia mienie przeznaczone do rozbiórki, złomowania, w złym, awaryjnym stanie technicznym. Jeśli tak, to prosimy wyłączyć je z ubezpieczenia.

 

Odpowiedź nr 101:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków został opisany zgodnie z najlepszą wiedzą na dzień dzisiejszy w Załączniku nr 6 do SIWZ. Jednocześnie patrz odpowiedź na pytanie nr 30.

 

Pytanie nr 102:

Prosimy  o potwierdzenie informacji, że budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z wymogami prawa.

 

Odpowiedź nr 102:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 69.

 

Pytanie nr 103:

Prosimy  o określenie PML-u , wskazanie lokalizacji oraz wartości.

 

Odpowiedź nr 103:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

 

Pytanie nr 104:

Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje. Jeśli tak prosimy je wymienić i podać szacowaną wartość.

 

Odpowiedź nr 104:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

 

Pytanie nr 105:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli katastrofy budowlanej z 5 mln złotych do 2 mln złotych.

 

Odpowiedź nr 105:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega limit odpowiedzialności w klauzuli katastrofy budowlanej (nr 35) na 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 106:

Prosimy o dodanie w klauzuli rzeczoznawców następującego zapisu: rzeczoznawcy winni być powołani w uzgodnieniu z towarzystwem.

 

Odpowiedź nr 106:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 107:

Prosimy o wyłączenie rażącego niedbalstwa i winy umyślnej z ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

 

Odpowiedź nr 107:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, ze zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ:

„Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Zapisy OWU ograniczające ochronę ubezpieczeniową w związku ze świadomością wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze, jeżeli zachowanie ubezpieczonego nosi znamiona rażącego niedbalstwa, a nie winy umyślnej, nie mają zastosowania.”

 

Pytanie nr 108:

Prosimy o obniżenie limitu do kwoty 200 000 złotych  w odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Odpowiedź nr 108:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 

Pytanie nr 109:

W klauzuli 20 akceptacji  zmiany wartości mienia proszę o zmianę zapisu z:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to w szczególności zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Na:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia,określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

Odpowiedź nr 109:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia (część I, nr 20) otrzymuje brzmienie:

  1. Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników
i druków, składania wymaganych dokumentów.

 

 

Pliki do pobrania: