BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

„Przebudowa drogi gminnej Laski – Osowiec w km 0,00 +2, 995,25 na działkach nr 365, 366, 1647, 198/2, 198/3”
Zbójna, dnia 9.10.2008r.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię.


Zgodnie z art. 46 a ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, przez Wójta Gminy Zbójna, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej Laski – Osowiec w km 0,00 +2, 995,25 na działkach nr 365, 366, 1647, 198/2, 198/3”

Roboty drogowe na długości 2,995,25 m obejmą wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powierzchniowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu grubości 5 cm i obustronnych, gruntowych poboczy o szerokości 1,00 m. Ponadto wzdłuż całej trasy projektuje się 22 zjazdy na drogi boczne, posesje pola. Nawierzchnia na zjazdach żwirowa, dwuwarstwowa grubości og. 18 cm.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej: Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2. – Lokalna infrastruktura drogowa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych , na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna oraz we wsiach Laski i Osowiec .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr 12 w godzinach 8.00-15.00w terminie do dnia 24.10.2008r.Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska tut. Urząd wystąpił do Starosty Starostwa Powiatowego w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna,
3. A/a


Do wiadomości:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18 –400 Łomża, ul. Poligonowa 31
Data powstania: czwartek, 9 paź 2008 10:45
Data opublikowania: czwartek, 9 paź 2008 10:46
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lut 2009 13:14
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1601 razy