BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE


Zbójna, dnia 11.02.2009r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię.


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się

że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, przez Wójta Gminy Zbójna, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka

Odcinek I długości 4476,29 m w km 0+000 – 4+476,29 na działkach nr: 1118, 1119/2, 1120/4, 1346/2, 1375/2, 1376/2, 1651, 1652 w obrębie Zbójna oraz na działkach nr: 401, 417/1, 417/2 w obrębie Pianki
Odcinek II długości 2985,65 m w km 0+000 – 2+985,65 na działkach nr: 12, 112, 22 w obrębie Ruda Osowiecka oraz na działkach nr: 479, 441/3, 406, 441/2, 407, 441/1, 416 w obrębie wsi Pianki.

Planowane przedsięwzięcie to przebudowa drogi o łącznej długości 7461,9m, w tym (odcinek I - 4476,29 m i odcinek II - 2985,65 m) polegająca na:
- wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej jezdni i zjazdów z drogi,
- uzupełnieniu poboczy gruntowych,
- remont istniejących rowów odwadniających i wykonanie nowych,
- oczyszczenie i przebudowa istniejących przepustów i budowa nowych.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych , na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna oraz we wsiach Parzychy, Pianki, Tabory - Rzym, Ruda Osowiecka,.

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr 12 w godzinach 8.00-15.00 w terminie do dnia 6 marca 2009r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują:

1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna,
3. A/a


Do wiadomości:
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
18 –400 Łomża, ul. Poligonowa 31
2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku
15-620 Białystok, ul. Elewatorska
Data powstania: środa, 11 lut 2009 13:10
Data opublikowania: środa, 11 lut 2009 13:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 mar 2009 11:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1584 razy