BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej opałowyZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 150.000 litrów oleju opałowego, o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6 MJ/kg, do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2010 roku.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŻAR”
Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165,
08-110 Siedlce
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7 ,
07-410 Ostrołęka
97,30 pkt


2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŻAR”
Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165,
08-110 Siedlce

100 pkt

3
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„KURPIEWSKI”,
ul.Strusia 9,
18-400 Łomża
93,91 pkt

4
P.T.H.U. PRYMA1,
Hanna Gosk,
Aleja Legionów 147F,
18-400 Łomża.
94,74 pkt

5
P.P.H.U. „WAGAT”,
07-100 Węgrów,
ul. Gdańska 95

95,15 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 5 ofert.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2009 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2009 11:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1372 razy