BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183, 1195, 2015 r. poz. 211) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że skarga z dnia 2015.06.15 wniesiona przez Pana
Dariusza Kurpiewskiego na pozbawienie dostępu do drogi publicznej jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącemu skargę i Wojewodzie Podlaskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 6 lip 2015 14:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 824 razy