Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Informacja o wyborze Partnera

do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”.

 

Zbójna, dn. 27.04.2018 r.

 

 

 

 

Informacja o wyborze Partnera

Wójt Gminy Zbójna, działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146), informuje, że na partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, wybrany został:

Stowarzyszenie „ŻYJ Z KULTURĄ”