Gmina Zbójna

nie, 20 maja 2018 Imieniny: Bernarda i Bazylego

REGULAMIN WYBORU BENEFICJENTÓW DO I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

I. WARUNKI OGÓLNE.

Ze względu na podział środków finansowych dokonany przez Urząd Marszałkowski na odnawialne źródła energii Gmina Zbójna jest zmuszona zrealizować projekt w dwóch etapach:
- I etap: instalacje fotowoltaiczne o wielkości 2,7 KW.
- II etap : pozostałe instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje solarne.

I etap planuje się w roku 2017- 2018, drugi etap będzie oczekiwał na uwolnienie przez Urząd Marszałkowski kolejnej transzy środków.

Ze względu na wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski (całość przeznaczonych środków na całe województwo to 20 000 000zł, limit dla jednej gminy to 2 000 000 zł na projekt, potrzeby gminy Zbójna na realizację zadania to ok. 6 000 000zł) na realizację I etapu inwestycji, Gmina Zbójna nie może wykonać wszystkich instalacji fotowoltaicznych wszystkim chętnym Beneficjentom w I etapie. Jeżeli okaże się, że po przeprowadzeniu wywiadów technicznych Beneficjentów jest więcej niż dostępnych miejsc, Gmina Zbójna dopuszcza przeprowadzenie losowania udziału w projekcie do I etapu. Pozostałe instalacje, które nie zakwalifikują się do udziału w I etapie pozostaną do realizacji w etapie II, po uwolnieniu kolejnych środków finansowych przez Urząd Marszałkowski.

II. WARUNKI TECHNICZNE I ETAPU.

W I etapie projektu będą mogli wziąć udział Beneficjenci/gospodarstwa domowe, które spełnią poniższe kryteria techniczne:

1. Minimalne zużycie roczne gospodarstwa domowego to 2000 kWh.

2. Maksymalne zużycie roczne gospodarstwa domowego to 5000 kWh.

3. Nie dopuszcza się montażu instalacji na powierzchni pokrytej materiałami zawierającymi azbest.

4. Instalacja w budynku musi posiadać instalację 3 fazową - każdy inny typ instalacji jest z automatu odrzucany.

Beneficjent, który weźmie udział w I etapie projektu będzie zobowiązany wykorzystać wyprodukowaną energię elektryczną wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego, a ew. powstały nadmiar będzie odprowadzany do sieci i rozliczany z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe rozwiązania będą wynikać z warunków i umów z dostawcą-odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie. Instalacja będzie dobierana tak, aby nie doszło do nadwyżki energii przekazywanej do sieci nad energią pobieraną z sieci.

Beneficjent, który zostanie zakwalifikowany do realizacji I etapu projektu zobowiązany będzie do wpłaty 1500 złotych w terminie do 12 marca 2017r. na konto Urzędu Gminy Zbójna na poczet wkładu własnego.

Gospodarstwo domowe musi spełnić wszystkie powyższe warunki techniczne, aby wziąć udział w I etapie projektu. Ponadto brak akceptacji regulaminu oraz brak współpracy
z technikami jest równoznaczny z rezygnacją udziału w projekcie.

Przewidywany koszt jednej instalacji szacuje się na ok. 18 000 zł, a wkład własny
na ok. 5 400zł

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

1. Nie będę wnosił roszczeń z tytułu niezakwalifikowania mnie do projektu w I etapie.

2. Akceptuję regulamin I etapu projektu.

3. Jeżeli zostanę zakwalifikowany do I etapu realizacji projektu zobowiązuje się do dokonania wpłaty 1500 złotych w wyznaczonym terminie, na wskazane konto Urzędu Gminy Zbójna.

4. Akceptuję ustalenia przeprowadzonego na miejscu instalacji wywiadu technicznego.

Załączniki

  1. REGULAMIN
2017-03-01 17:30 Opublikował: Admin