Gmina Zbójna

pt, 05 marca 2021 Imieniny: Fryderyka i Wacława

„Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018"

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości o współpracy przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018"(segment IA). Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Banki Polski, Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.


Program jest kierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponad gimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

  • « mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl

  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczenie na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.600 zł brutto lub 1.800 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się

  • orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 r.). osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stvDendia-Domostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16-tei Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje i wraz z kompletem załączników tj:

2017-06-22 12:46 Opublikował: Admin