Gmina Zbójna

nie, 17 lutego 2019 Imieniny: Donata i Łukasza

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2018

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński.

 

Herb_nowy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2018   .

Nieodpłatna  pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w budynku  Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro) : w poniedziałki, wtorki, środy, i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.10 , w czwartki od godziny 8.00 do godziny 12.10, tel. 215 80 24 – pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

 2. w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 215 :

  w poniedziałki , wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.10, tel. 86 216 48 79 – punkt  jest prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży , zaś pomocy prawnej w punkcie udzielają osoby, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  tzn. które spełniają następujące warunki:

 1. ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

 3. korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,

 4. nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

  Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 z późn.zm.) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom :

  1)  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.;

  2) które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ,

  3)  które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

  4)  które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  -  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa ,

  5)  które nie ukończyły 26 lat - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  6) które ukończyły 65 lat-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  7)  które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przepisie.

  8) które są w ciąży- osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

  2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

  3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej można także znaleźć pod adresem www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

2018-02-07 11:59 Opublikował: Admin