Gmina Zbójna

nie, 12 lipca 2020 Imieniny: Jana i Gwalberta

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBÓJNA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Zbójna

 

      1. dzialając na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), oraz uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1737), Wójt Gminy Zbójna
      2. zaprasza

mieszkańców Sołectwa Zbójna oraz Sołectwa Siwiki do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Zbójna, prowadzonych w formie zebrań z mieszkańcami wymienionych sołectw, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Zebranie wiejskie sołectwa Zbójna w dniu 22 października 2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnej.
  2. Zebranie wiejskie sołectwa Siwiki w dniu 22 października 2019  r. o godz. 12:00 w  mieszkaniu sołtysa.

Inicjatorem spotkań jest Wójt Gminy Zbójna.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń we ww. sołectwach.

Wójt Gminy Zbójna

Elżbieta Parzych

 

2019-10-14 14:24 Opublikował: Admin