Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU

Zbójna, 13.07.2012 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z bezradnością” ogłasza nabór na stanowisko:
OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 25.07.2012 – 31.12.2012) – max 10 godz.

 

Wymagania niezbędne:
Osoby fizyczne:

wykształcenie wyższe prawnicze

 • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym obsługą prawną
 • doświadczenie w obsłudze prawnej projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
 • znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanych z nim zagadnień prawnych,
 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Instytucje prawnicze/kancelarie:

Prowadzenie działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Obsługa prawna projektu w szczególności:

 • Sprawdzanie zgodności działań związanych z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy o finansach publicznych – Postępowania dotyczące wyłaniania kadry administracyjnej i dydaktycznej oraz wszelkie postępowania dotyczące wyłaniania dostawców i wykonawców do projektu.
 • Sprawdzanie zgodności działań z POKL, wytycznymi UE w zakresie realizacji projektów EFS.
 • Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem.
 • Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowy, uchwały, pisma wymagające interpretacji prawnej)
 • Współpraca z Kierownictwem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu.


Wymagane dokumenty:

 • osoby fizyczne - życiorys zawodowy ;
 • Instytucje prawnicze/kancelarie: zgłoszenie ofertowe  z oświadczeniem o prowadzeniu działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.

Dokumenty pożądane:

 • kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń, ukończenie aplikacji prawniczej.

Przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku osób/instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

GOPS w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
pokój: GOPS w Zbójnej – nr 3
z dopiskiem: Obsługa prawna Projektu

w terminie do dnia 20 lipca 2012 roku do godz. 15.00 (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip


Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

 

Załączniki

 1. zał. do oferty
 2. oświadczenie
2012-07-13 13:22 Opublikował: Admin