Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.

 

Projekt „Wygrajmy z bezradnością” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.

 

Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 16 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Zbójna poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb uczestników przeprowadzona przez doradcę zawodowego i psychologicznego wraz z pracownikiem socjalnym. W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. W ramach projektu przewidziane są również zajęcia integracyjne oraz wyplata zasiłków i pomoc w naturze.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 31 grudnia 2012 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),

- formularz zgłoszeniowy;

- deklaracja uczestnictwa w projekcie;

- oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć od 16 lipca do 30 lipca 2012 roku.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

 

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 tel/fax. 086-214-03-30 e- mail gops_zbojna@wp.pl

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  pod numerem:

086-214-03-30

 

 

Załączniki

  1. regulamin
  2. deklaracja
  3. formularz zgłoszenia
2012-07-16 18:34 Opublikował: Admin