Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na kadrę dydaktyczną do projektu: „Wygrajmy

Nabór na kadrę dydaktyczną do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przedmioty :

1)      Zagadnienia prawne – 1 grupa x  50 godzin lekcyjnych.

2)      Informatyka – 2 grupy po 8 osób x  15 godzin lekcyjnych.

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło (realizacja zajęć dydaktycznych w okresie od września 2012 do grudnia 2012 w terminach ustalonych z zamawiającym)

Wymagania niezbędne:
W konkursie ubiegać się mogą osoby spełniające następujące kryteria:

Posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe związane z przedmiotami (potwierdzone dyplomem) lub udokumentowane uczestnictwo w kursie/szkoleniu odpowiadające prowadzonemu przedmiotowi lub posiadają 5 letni staż pracy na stanowisku odpowiadającym zakresowi tematycznemu prowadzonego przedmiotu (udokumentowane umowami o pracę/świadectwami pracy/oświadczeniami pracodawców)

Szkolenia mogą prowadzić osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność  gospodarczą z zastrzeżeniem, że działalność szkoleniowa jest wpisana w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.


Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń;
  • komunikatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań:

  • Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wynikami konkursu w ilości godzin ustalonych z Zamawiającym.


Wymagane dokumenty:

  • życiorys zawodowy/CV;
  • Oferta Cenowa

Dokumenty pożądane:

  • kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;

 

 

 

Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za 1 godz kursu.

Oferta cenowa brutto 100% - w zakresie tego kryterium najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostałe wg wzoru: C = (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) x 100%.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbójnej

Ul. Łomżyńska 64

18 – 416 Zbójna

pokój nr 3   z dopiskiem: Kadra Dydaktyczna Projektu

w terminie do dnia 12 września 2012 roku (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące  naboru na stanowisko ……………………..w projekcie „Wygrajmy z bezradnoscią” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:

Oferuję cenę ryczałtową brutto wykonania przedmiotu zamówienia:

cena jednostkowa godziny pracy w projekcie: …………….. złotych brutto

(słownie złotych: …………………………………………….…………………………)

Całkowita wartość oferty brutto (iloczyn ceny za jedną godzinę pracy określonej w ofercie i liczby godzin wykonywania zamówienia): ………………..……….… PLN

(słownie…………………………………………………………………………………)

Podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych/zdrowotnych.

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

2012-09-06 21:20 Opublikował: Admin