Gmina Zbójna

cz, 04 czerwca 2020 Imieniny: Karola i Franciszka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursów, które będą reali

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursów.
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zbójna, dnia 05.09.2012 r.

 

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Wygrajmy z bezradnością” na przeprowadzenie kursów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na przeprowadzenie kursów, które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Wygrajmy z bezradnością” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W związku z powyższym Kierownik Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów:
1. Kurs „Prawo jazdy kat. B” - (przeprowadzenie kursu w tym zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze 60 godzin) - dla 16 osób

2. Kurs „z obsługi kasy fiskalnej” - (przeprowadzenie kursu w tym zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze 16 godzin ) - dla 16 osób


W ofercie należy uwzględnić zapewnienie uczestnikom projektu:
- materiałów dydaktyczno-szkoleniowych oznakowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,
- przeprowadzenie egzaminu końcowego;
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu i zdobytych kwalifikacji (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz sporządzenie rejestru wydanych uczestnikom kursu zaświadczeń/ certyfikatów;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć oraz ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu kursu);

Informacje dodatkowe dotyczące kursu prawa jazdy kat. B
- zapewnienie badań lekarskich uprawniających do uczestniczenia w kursie, stwierdzających zdolność odbycia kursu „Prawa jazdy kat. B”;
- indywidualne traktowanie kursantów i przeprowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych w przypadku osób, które mają problemy z opanowaniem prowadzenia pojazdu (do 5 godz. na kursanta) w cenie kursu;

-umożliwienie dodatkowego korzystania z placu manewrowego bez dodatkowych opłat (ok. 5 godzin na kursanta);
- zapewnienie dojazdu kursanta na zajęcia praktyczne z miejsca zamieszkania – teren gminy Zbójna;
- ustalenie terminów i pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego zewnętrznego teoretycznego i praktycznego;
Przeprowadzenie kursu musi odbyć się zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r Nr 31, poz. 216).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.)

III Sposób uzyskania informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna lub pod numerem telefonu: (86) 2140330.
IV Adresaci działań w ramach Projektu systemowego
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej w tym: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej.
V Termin i miejsce realizacji zamówienia
Termin: wrzesień – grudzień 2012 rok;
VI Opis wymogów co do oferenta (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia)

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą potwierdzone za zgodność z
oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających podstawę i formę prawną prowadzonej działalności. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualny odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (zał. nr 1)

VII Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu.

Ø Oferta powinna być zgodna w całości z opisem przedmiotu zamówienia.

Ø Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena danego kursu.

Oferta cenowa brutto 100% - w zakresie tego kryterium najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostałe wg wzoru: C = (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) x 100%.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto zamówienia za kurs wyrażonej cyfrowo i słownie za całą usługę szkoleniową, w podziale na jednego uczestnika oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. Istnieje możliwość składania ofert oddzielnie dotyczących poszczególnych kursów. Cena oferty stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawierających wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

VIII Sposób przygotowania oferty, wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia)
Wykonawca może złożyć ofertę na jeden z wybranych kursów lub wszystkie zgodnie (z zał. nr. 2 Oferta). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Zamawiającemu program zajęć kursu, informację na temat merytorycznego przygotowania i doświadczenia osób realizujących oraz całkowity koszt przeprowadzenia w/w działań z rozpisaniem poszczególnych kosztów oraz cenę brutto. Oferta i załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność ofert i jej zgodność z wymogami zapytania ofertowego oraz ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kopie wymaganych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (każda ze stron indywidualnie) przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Wygrajmy z bezradnością”.


IX Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna w terminie

do dnia 12 września 2012 do godz. 15:00

osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej.


Kierownik GOPS
Renata Bajno

 

 

 

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

 

…………………………….

Pieczątka Oferenta

Oświadczenie


o wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Składając ofertę w postępowaniu na zorganizowanie kursu/ów:

………………………………………………………………………………………..…………

………………….……………………………………………………………………………….

dla uczestników projektu systemowego pt.,, Wygrajmy z bezradnością”.

Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

 

…………………………., dnia…………………….

 

…………………………………………

( Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta)

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

…………………………….
Pieczątka Oferenta

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

….....................................................................................................................................................

z

siedzibą:........................................................................................................................................

składam niniejszą ofertę na organizacje kursu/ów:


„Prawo jazdy kat. B”
dla 16 osób*
„Obsługa kasy fiskalnej” dla 16 osób*
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 5 września 2012 r.
„Prawo jazdy kat. B- koszt kursu jednej osoby - ……… zł

Ogółem koszt kursu za 16 osób:

cena netto..........................................zł

podatek VAT...................................zł

tj. cena brutto....................................zł

słownie zł :......................................................................................................................................

„Obsługa kasy fiskalnej - koszt kursu jednej osoby - …………zł

Ogółem koszt kursu za 16 osób:

cena netto:..........................................zł

podatek VAT....................................zł

cena brutto.........................................zł

słownie zł :......................................................................................................................................

…............................                                                     …....................................................

miejscowość i data Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej do reprezentowania

* niepotrzebne skreślić

 

2012-09-20 22:00 Opublikował: Admin