BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 grudnia 2007

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Udzielanie ślubu cywilnego

Edycja wiadomości Udzielanie ślubu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie ślubu cywilnego

Edycja wiadomości Udzielanie ślubu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przeniesienie pozwoleń na rzecz innej osoby - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przygotowanie wniosków o dotacje na zalesienie gruntów rolnych - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 04 grudnia 2007

Wiadomości

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna i jego zagospodarowania w 2006r

Edycja wiadomości Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna i jego zagospodarowania w 2006r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE STROJE LUDOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 grudnia 2007

Wiadomości

Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Edycja wiadomości Przetarg o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 grudnia 2007

Wiadomości

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zbójna

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie numerów ewidencyjnych PESEL zainteresowanym osobom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i zaświadczeń z akt ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udzielanie ślubu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestracja urodzeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wymeldowanie – wyjazd za granicę na pobyt stały - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wymeldowanie – wyjazd za granice na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Pierwszy dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zameldowanie na pobyt stały - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Rejestracja zgonów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydanie dowodu osobistego po zagubieniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zameldowania cudzoziemców na pobyt czasowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wymeldowanie z pobytu stałego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Odpisy aktów stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zasiłki dla kombatantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · . Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poradnictwo i pomoc instytucjonalna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Sprawianie pogrzebu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Udzielanie pomocy w postaci schronienia, posiłku, odzieży, wyprawki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Przyznawanie zasiłków celowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Przyznawanie zasiłków okresowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Udzielanie zasiłków stałych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Ulgi uznaniowe i ustawowe przy podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganie w opłacie podatku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie zaświadczenia o okresie wpłat składek na KRUSu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Podatek od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Sprzedaż znaków skarbowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Centralne ogrzewanie, niedogrzanie mieszkań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Najem garaży, sprawy związane z najmem garaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stosunek najmu lokalu (po śmierci najemcy lokalu) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wystawienie faktur osobom fizycznym i prawnym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Tryb windykacji zadłużeń – zaległości dwumiesięczne i większe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zaległości czynszowe – rozkładanie na raty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Opłaty i rozliczenia czynszowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wydawanie zaświadczeń o hektarach przeliczeniowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Dodatek mieszkaniowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: wybierz kategorię z menu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Udostępnianie zbioru przepisów prawnych oraz aktów prawa miejscowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Wynajem lokali użytkowych w drodze przetargu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Zbycie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: · Nabycie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabycie nieruchomości przez Gminę z wykorzystaniem prawo pierwokupu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabycie nieruchomości na własność Gminy w formie darowizny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabycie na rzecz Gminy nieruchomości zbędnych właścicielom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sporządzanie testamentów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stwierdzanie własnoręczności podpisów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzedaż lokali i obiektów użytkowych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestracja działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Likwidacja działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: . Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przyjmowanie podań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udostępnianie obywatelom dokumentów: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naliczanie kar za niszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przygotowanie wniosków o dotacje na zalesienie gruntów rolnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Spisywanie zeznań dotyczących stażu pracy w gosp rol przed 1983.01.01 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przeprowadzenie kontroli przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy „ O ochronie roślin ‘’ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie zaświadczeń na podstawie zeznań świadków o okresach pracy w gosp rol - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sporządzanie umów dzierżawy w celu do zaopatrzenia emerytalno – rentowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyrys z rysunku i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wnioski o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wnioski o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Numeracja porządkowa nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przeniesienie pozwoleń na rzecz innej osoby - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nadzór nad realizacją ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasiłki alimentacyjne na rzecz członków rodziny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uznanie żołnierzy i poborowych za posiadających na utrzymaniu rodziny - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargu o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie przetargu o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudnia 2007

Wiadomości

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA - [Wszystkie zmiany]

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZBÓJNA do 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZBÓJNA do 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZBÓJNA DO 2013r - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie przetargu o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Edycja wiadomości Ogłoszenie przetargu o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs na dyrektora Gimnazjum w Zbójnej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie podań

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Sporządzanie testamentów

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zbycie nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Opłaty i rozliczenia czynszowe

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dodatek mieszkaniowy - [Wszystkie zmiany]

Zasiłki dla kombatantów

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Udzielanie zasiłków stałych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie zasiłków celowych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Sprawianie pogrzebu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie z pobytu stałego

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzeń

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Odpisy aktów stanu cywilnego

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonów

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 21 grudnia 2007

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 grudnia 2007

Wiadomości

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian