Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

DODATEK ELEKTRYCZNY

Foto nr 2432
Fotogaleria
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. dla istniejących źródeł lub po tym dniu w przypadku gdy są wpisane po raz pierwszy. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie przysługuje.

 

Definicja gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:

1.000 złotych

1.500 złotych – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

 

Na potwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą końcowym należy przestawić ostatni rachunek lub umowę zawartą z dostawcą energii elektrycznej.

W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego  do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 

Termin na złożenie wniosku – 1 luty 2023 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023r.

 

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych na pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej opałowy.

 

PUNKT PRZYJĘĆ WNIOSKÓW SKŁADANYCH OSOBIŚCIE ZOSTAŁ UTWORZONY
W GOPS W ZBÓJNEJ

Nr telefonów kontaktowych w sprawie dodatków elektrycznych:

86 214 03 30

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. 2022 poz. 2443)

 

 

Fotogaleria

Załączniki