Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Program „Czyste Powietrze”

Foto nr 2370
Fotogaleria
Procedura wydawania zaświadczenia do Programu Czyste Powietrze

 

Podstawa prawna:

Art. 411 ust. 10g - 10s ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.);

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE" może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia te wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek część I - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Wypełniony wniosek część II - oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub wojewódzki fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - wypełniona część IV wniosku.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

W przypadku posiadania dochodów nieopodatkowanych - wypełniona część III wniosku.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

Sposób weryfikacji wniosku

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Po zweryfikowaniu dochodu gospodarstwa domowego organ wydaje  zaświadczenie, w którym podaje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:

osobiście - poprzez złożenie korespondencji – w godzinach pracy ośrodka na dzienniku podawczym,
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa np. do zachowania terminu czy innej czynności wymagają nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego – w tej placówce.

dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 86 214 03 30.

 

Fotogaleria