Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna”

Foto nr 1877
Fotogaleria
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 W dniu 1 lutego 2010r. Gmina Zbójna podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.t.:"Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013,
Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
Działania / Poddziałania 5.2.Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków szkół na terenie Gminy Zbójna, w skład których wchodzą: Szkoła Podstawowa w Zbójnej, Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie, Szkoła Podstawowa w Kuziach i Gimnazjum w Zbójnej.


Całkowita wartość inwestycji 2 946 422,60 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 400 492,83 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Zbójna 1 545 929,77 zł

Beneficjent: Gmina Zbójna

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RP

Fotogaleria