Gmina Zbójna

cz, 18 sierpnia 2022 Imieniny: Heleny i Bronisławy

Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i rokowań na zbycie
nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 782 i 1039/ oraz § 3 ust. 1  i § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza się V przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu  mieszkalnego Nr 4  o pow. 36 m2 w budynku  domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu  piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce  Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW.LM1L/00069936/1.

 

2. Ogłasza się rokowania, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wzniesionym w 1976 r. dwukondygnacyjnym,  podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2, położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2 w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w sołectwach, na obszarze
których położone są powyższe nieruchomości.

2. Ogłoszenie o przetargu i rokowaniach zamieszcza się na internetowych serwisach prasowych PGN: www.nieruchomościprzetargi.pl i www.nieruchomościprzetargi.org.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

 

Załączniki

  1. Zarządzenie wraz z załącznikami
2015-10-12 14:49 Opublikował: Admin