Gmina Zbójna

so, 24 lutego 2024 Imieniny: Macieja i Bogusza

Rodzina 500+

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

  Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego - od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).


 Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

UWAGA!!

W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2016 roku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

 Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu
opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.
Stan cywilny:

  1.  kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
  2. separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
  3. rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
  4. wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

 

Dochód dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

Należy złożyć   

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Należy złożyć  

W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014

Wymagane dokumenty od osób posiadających gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Uwaga!

W stosunku do osób pobierających w tut. Ośrodku zasiłek rodzinny lub specjalny zasiłek opiekuńczy- nie są wymagane dodatkowe dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz przyniesienie nr konta bankowego. Aktualne informacje na temat programu 500+ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  www.mpips.gov.pl

 

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Załączniki

  1. wniosek i oświadczenia
  2. wniosek i oświadczenia
2016-03-03 12:42 Opublikował: Admin