Gmina Zbójna

so, 23 września 2023 Imieniny: Tekli i Bogusława

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKUPU I INSTALACJI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH - CZĘŚĆ I

NA POTRZEBY WŁASNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO
W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZBÓJNA
W LATACH 2016 –2018.

I.   INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Zbójna w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 5.4.1.Strategie niskoemisyjne
  z wyłączeniem BOF (dla projektu w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych) objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 2. Szacuje się, że w przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowy projekt powinien zostać zrealizowany przez Gminę Zbójna najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r.

 3. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Zbójna i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

 4. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i szacuje się, że wysokość dofinansowania wyniesie około 70% .

 5. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 6. Gmina Zbójna dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie oraz uzupełniania w nim informacji w miarę ich pozyskiwania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące projektu uzyskać można osobiście
  w Urzędzie Gminy Zbójna. Będą one również zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Gminy Zbójna: http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/

 

CO TO JEST INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA?

Projekt obejmujący montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbójna jest to projekt w zakresie montażu mikroinstalacji, które produkują energię elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego.Typowa instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej do montażu urządzenia na budynku, okablowania, osprzętu instalacyjnego, itp.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.

II INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W PROJEKCIE

Mieszkańcy Gminy Zbójna mogą aplikować o zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych. Należy wziąć pod uwagę możliwości techniczne w tym w szczególności powierzchnię budynku/ nieruchomości umożliwiającą prawidłowy montaż urządzenia oraz możliwości finansowe jakimi się dysponuje.

Szacunkowy koszt instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca lokalizacji ostatecznie może być określony dopiero po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego warunków konkursu, a w szczególności dopiero po skutecznym przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłaniającego wykonawcę dostawy i montażu instalacji.

Dla przykładu informuje się, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 KW zajmuje powierzchnię ok. 21-22 m2 i jej rynkowa cena to ok. 18 000zł, a prawdopodobny wkład własny to ok. 5000-6000zł w zależności od warunków określonych w konkursie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz rozstrzygnięcia skutecznego postępowania przetargowego.

Ze względu na specyfikę ogniw fotowoltaicznych w zakresie powierzchni jaką zajmują oraz ich kosztu Gmina Zbójna aplikująca o środki unijne przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie projektu musi posiadać dokumentację techniczną podłączenia instalacji fotowoltaicznej na wskazanym przez mieszkańca budynku. W związku z powyższym mieszkaniec zobowiązuje się do dobrowolnego pokrycia kosztów wykonania projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej przez projektanta wyznaczonego przez Gminę Zbójna.

W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania.

W przypadku sytuacji, w której Gmina Zbójna nie uzyska dofinansowania
w przedmiotowym projekcie właściciel posesji poniesie całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej, a tym samym stanie się jej właścicielem.

III.  KTO MOŻE APLIKOWAĆ.

 • osoby fizyczne z terenu Gminy Zbójna, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

 • w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia),

 • moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej,

 • połać dachu na budynku mieszkalnym lub gospodarczym położonym w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych,

 • nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym eternitem.

 • Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domoweg

IV HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.

 • Wpłata kwoty 300zł na dokumentację techniczną na wskazane przez Gminę Zbójna konto w terminie od 15 maja 2016r. do 30 czerwca 2016r.,

 • Wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w terminie od 15 maja 2016r. do 30 czerwca 2016r.,

 • Podpisanie umowy użyczenia nieruchomości w terminie określonym przez Gminę Zbójna oddzielnym powiadomieniem,

 • Wpłata wkładu własnego w wysokości kwoty oszacowanej przez Gminę Zbójna na wskazane konto w terminie określonym przez Gminę Zbójna oddzielnym powiadomieniem,

 • Podpisanie umowy Gminy Zbójna z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu, postępowanie przetargowe, rozliczenie wkładu własnego mieszkańca tj. zwrot części wpłaty bądź ewentualna dopłata, realizacja i rozliczenie projektu.

UWAGA

 

 1. W celu podpisania umowy dotyczącej wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie swej nieruchomości na cele projektu (umowa użyczenia), należy zgłosić się do Urzędu Gminy Zbójna wraz z dowodem osobistym oraz numerem działki.

  W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

 

2016-05-11 13:58 Opublikował: Admin