Gmina Zbójna

cz, 18 sierpnia 2022 Imieniny: Heleny i Bronisławy

OGŁOSZENIE O ZEBRANIACH WIEJSKICH

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

  z dnia 21 maja 2018 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) oraz  § 7 ust. 1 Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2015  r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2015 r., poz. 1737), Wójt Gminy Zbójna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 22 maja do 29 maja 2018 r.

Konsultacje będą się odbywać w formie zebrań z mieszkańcami sołectw, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 1. Zebranie wiejskie sołectwa Bienduszka, Dębniki, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, Tabory Rzym, Zbójna w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnej.

 2. Zebranie wiejskie sołectwa Dobry Las, Jurki, Piasutno Żelazne, Poredy, Siwiki w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Dobrym Lesie.

   

 3. Zebranie wiejskie sołectwa Gawrychy, Kuzie, Popiołki, Wyk  w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Kuziach.

Inicjatorem konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Zbójna.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń we ww. sołectwach.

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia 21 maja 2018 r.

o przeprowadzeniu zebrań wiejskich jednostek pomocniczych w celu zasięgnięcia opinii do założeń  projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650), Wójt Gminy Zbójna ogłasza przeprowadzenie zebrań wiejskich w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Spotkania  przeprowadzone będą w terminie od 22 maja do 29 maja 2018 r. w formie zebrań z mieszkańcami sołectw, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Zebranie wiejskie sołectwa Bienduszka, Dębniki, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, Tabory Rzym, Zbójna w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnej.
 2. Zebranie wiejskie sołectwa Dobry Las, Jurki, Piasutno Żelazne, Poredy, Siwiki w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Dobrym Lesie.
 1. Zebranie wiejskie sołectwa Gawrychy, Kuzie, Popiołki, Wyk w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Kuziach.

Inicjatorem spotkań jest Wójt Gminy Zbójna.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń we ww. sołectwach.

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

  z dnia 21 maja 2018 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących założeń do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz. 310, 650) oraz  § 7 ust. 1 Uchwały Nr IV/10/15 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 kwietnia 2015  r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2015 r., poz. 1737), Wójt Gminy Zbójna ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy dotyczących założeń do projektu uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie Gminy Zbójna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 22 maja do 29 maja 2018 r.

Konsultacje będą się odbywać w formie zebrań z mieszkańcami sołectw, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 1. Zebranie wiejskie sołectwa Bienduszka, Dębniki, Gontarze, Laski, Osowiec, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo, Tabory Rzym, Zbójna w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnej.

 2. Zebranie wiejskie sołectwa Dobry Las, Jurki, Piasutno Żelazne, Poredy, Siwiki w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Dobrym Lesie.

   

 3. Zebranie wiejskie sołectwa Gawrychy, Kuzie, Popiołki, Wyk  w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Świetlicy wiejskiej w Kuziach.

Inicjatorem konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Zbójna.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń we ww. sołectwach.

 

Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

2018-05-21 12:42 Opublikował: Admin