Gmina Zbójna

pon, 04 grudnia 2023 Imieniny: Barbary i Piotra

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje ,,Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2019”.

 

W ramach w/w programu będą organizowane spotkania indywidualne i grupowe (min. 40 godzin). Podstawowym celem programu jest wprowadzenie zmian w zachowaniu i postawach osób stosujących przemoc w rodzinie, w kierunku zmniejszenia ryzyka dalszego występowania przemocy, zwiększenia poziomu samokontroli oraz rozwijania zdolności konstruktywnego współżycia w rodzinie.


Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  • osób skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,
  • osób, których rodzina została objęta procedurą Niebieskiej Karty, wskazane przez organy ścigania lub inne instytucje (miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych itp.),
  • osób, będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, pod warunkiem, że udział w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowi uzupełnienie odbywanej terapii prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
  • osób zainteresowanych, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji,
  • w ramach programu może być także podjęta praca z osobami, które nie zostały skazane, a skierowane są do udziału w programie przez pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów lub członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Łomżyńskiego, którzy powzięli wiadomość o stosowaniu przemocy wobec osób najbliższych.


W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

  • chore psychicznie,
  • z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości.

 

Uczestnictwo w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest bezpłatne. Zgłoszenia do programu przyjmowane są w PCPR w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, pok. 209. Osoba do kontaktu - p. Izabella Grochowska - nr tel. 86 215 69 42.

 

2019-01-07 09:16 Opublikował: Admin