Gmina Zbójna

nie, 24 września 2023 Imieniny: Gerarda i Teodora

Zapraszamy do udziału w projekcie "Wspólna aktywność lepsza przyszłość II"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych do uczestnictwa w projekcie "Wspólna aktywność lepsza przyszłość II".

 

Informacje ogólne

1.      Projekt „WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: ROZWÓJ LOKALNY  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

2.      Beneficjentem projektu jest Gmina Zbójna, realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej , ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

3.      Projekt realizowany w okresie od  01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

4.      Celem głównym projektu „WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ II” jest: zaktywizowanie 12 os (10 Kobiet i 2 Mężczyzn) oraz 20 osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Zbójna, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie efektywności zatrudnieniowej przez min. 35% uczestników, wzrost aktywności społecznej u min. 34% uczestników poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 30.06.2021 r.

§ 3

Zakres wsparcia:

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

1.  Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.

2.  Warsztaty rozwoju osobistego.

3.  Praca socjalna - 12 kontraktów socjalnych.

4.  Szkolenia zawodowe:

•   Opiekun osób starszych i dzieci

•   Kierowca samochodu ciężarowego

5.  Doradztwo zawodowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

6.  Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym

Zaangażowanie animatorów, którzy realizować będą działania o charakterze środowiskowym dla osób uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenia w tym w szczególności dla dzieci, młodzieży oraz zależnych osób starszych (20 osób).

Pośrednio wsparcie skierowane będzie do otoczenia uczestników 20 osób (zwłaszcza dzieci i młodzież, w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Spowoduje to budowanie potencjału społeczności lokalnej pobudzanie do działania pozytywnych wzorców i aktywnego środowiska lokalnego.

Kompleksowa realizacja projektu jest podstawą do budowania zaradności i długofalowych efektów społecznych, edukacyjnych i zawodowych w gminie Zbójna.

Projekt realizowany w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.  jest odpowiedzią na potrzeby uczestników i rynku pracy, a zastosowane narzędzia i działania opierają się na szczegółowej diagnozie.

Projekt zakłada uzyskanie efektywności zatrudnieniowej przez min. 35% uczestników, wzrost aktywności społecznej u min. 34% uczestników.

§ 4

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

1.      Projekt „WSPÓLNA AKTYWNOŚĆ LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ II” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Zbójna, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomży lub nieaktywnych zawodowo spełniających jednocześnie poniższe warunki: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (GOPS Zbójna) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia przez pomoc społeczną oraz minimum jeden z warunków z art. 7 ustawy o pomocy społecznej., zgodnie z regulaminem rekrutacji..

2.      Do projektu zostanie zakwalifikowanych 12 osób, w tym 10 K i 2 M zamieszkujących w gminie Zbójna, spełniających kryteria projektu.

3.      Zakres wsparcia w ramach projektu dla osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 stanowić będzie uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

§ 5

Procedura rekrutacji

1.      Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 07 stycznia 2021 r. do 14 stycznia 2021 r. przez biorących udział w realizacji projektu pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.

2.      Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans i niedyskryminacji, przez  pracowników socjalnych, przy  współpracy z zespołem zarządzającym i Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.

3.      Rekrutacja 2-etapowa:

Etap 1.

Składanie formularzy rekrutacyjnych. Dodatkowe pkt. otrzymają os. spełniające wymagane kryteria gr. docelowej (opisane w pkt. IV.5.1) oraz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

-os. bez pracy 50+oraz os. bez pracy poniżej 35 roku życia-10 pkt. (weryfikacja na podstawie dokumentów rekrutacyjnych)

-kobiety-10 pkt.

-os. z niepełnosprawnością-10 pkt. (orzeczenie o niepełnosprawności)

-os. długotrwale bezrobotne-10 pkt. (zaświadczenie z PUP)

-os. korzystające z POPŻ - 10 pkt. (dokumentacja GOPS)

Etap 2.

Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych i wyłonienie 12 os. zakwalifikowanych do udziału w projekcie i 3 osób rezerwowych. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba pkt. uzyskana podczas oceny merytorycznej formularza dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną - 3 os. Przygotowanie listy osób zakwalifikowanych oraz osób rezerwowych. Do projektu zostaną przyjęte wyłącznie osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. Po dokonanej rekrutacji zostaną opracowane indywidualne ścieżki reintegracji dla każdego z uczestników oraz wyłonionymi uczestnikami projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne. Uczestnicy w pierwszej kolejności zostaną objęci wsparciem o charakterze społecznym..

4.      Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć pracownikowi socjalnemu prowadzącemu rekrutację komplet następujących dokumentów:

a)    formularz kandydata na uczestnika,

b)   oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c)    odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,

d)   zaświadczenie z PUP w Łomży (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

e)   zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby jako bezrobotnej lub biernych zawodowo (dotyczy osób niezarejestrowanych w PUP.

5.      Z osobą wyłonioną do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny oraz deklaracja uczestnictwa w projekcie.

6.      Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączniku do Regulaminu.

Głównym celem projektu jest: Celem głównym projektu jest zaktywizowanie 12 os (10 Kobiet i 2 Mężczyzn) oraz 20 osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Zbójna, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  w tym uzyskanie efektywności zatrudnieniowej przez min. 35% uczestników, wzrost aktywności społecznej u min. 34% uczestników poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 30.06.2021 r.

 

 

 

Załączniki

  1. formularz uczestnictwa
  2. ogłoszenie o projekcie
  3. oświadczenie uczestnika
  4. Regulamin
2021-01-07 15:22 Opublikował: Admin