Gmina Zbójna

pon, 16 maja 2022 Imieniny: Andrzeja i Wieńczysława

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030

Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Obwieszczenie

 

Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zbójna , 18-416 Zbójna, pokój nr 9 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie http://zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 1.10.2021r. do dnia 30.10.2021r.
w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zbójna , 18-416 Zbójna,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: ugzbojna@lo.home.pl

-  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna (pokój nr 9), w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbójna.

 

 

 

 

Załączniki

  1. Prognoza programu Gospodarki niskoemisyjnej G. Zbójna
  2. Program Gospodarki Niskoemisyjnej
2021-10-01 14:42 Opublikował: Admin