Gmina Zbójna

śr, 17 sierpnia 2022 Imieniny: Jacka i Mirona

Strategia Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej

Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Zbójna.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZBÓJNA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Zbójna

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz § 1 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XXI/147/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 31.08.2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Zbójna.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, pokój nr 9 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30).

 

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie http://zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/

 

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 06.10.2021 r. do dnia 10.11.2021 r.  w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: ugzbojna@lo.home.pl

-  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna (pokój nr 9), w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

 

 

 

Załączniki

  1. diagnoza Zbójna
  2. Strategia Zbójna
2021-10-06 10:23 Opublikował: Admin