Gmina Zbójna

śr, 06 grudnia 2023 Imieniny: Mikołaja i Emiliana

Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania

  • Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania
Województwo Podlaskie jest Liderem projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego", który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim, poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Główne działania podejmowane w ramach projektu to szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), z których będzie można skorzystać do 15.12.2023 r.

Kryteria włączenia do szczepień:

  • mieszkaniec/ka powiatu augustowskiego, bielskiego, grajewskiego, kolneńskiego, białostockiego, suwalskiego, siemiatyckiego, łomżyńskiego, monieckiego, zambrowskiego lub wysokomazowieckiego,
  • w wieku od 18 do 64 lat,
  • pracujący/ca w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa.

Dokumentem poświadczającym kwalifikowalność uczestników jest: numer NIP gospodarstwa rolnego, oświadczenie o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie gospodarczym tj. w gospodarstwie rolnym. Do pracujących w gospodarstwach rolnych/indywidualnych zalicza się: właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, członków rodzin, współmałżonków, innych członków rodziny (tj. osób pracujących w gospodarstwie indywidualnym osób wnoszących jakikolwiek wkład pracy w działalność gospodarstwa indywidualnego), pracowników najemnych, stałych, dorywczych, pracowników kontraktowych i pomoc sąsiedzką.

Szczepienia przeciwko KZM na zlecenie Województwa Podlaskiego realizuje R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska NIP 5422915115 ul. Stołeczna 7 lokal 5/2, 15-879 Białystok tel. 696 235 803, 661 126 021, 570 645 210, 537 889 769, 696 018 300.

Profilaktyka chorób stanowiących główne przyczyny hospitalizacji mieszkańców województwa podlaskiego jest priorytetem w działaniach Zarządu Województwa. Dlatego też, zwracam się z prośbą o upowszechnienie informacji nt. możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień wśród mieszkańców Państwa gminy a także kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego lub bezpośrednio z firmą R MED celem organizacji szczepień na miejscu u Państwa w gminie.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tel. 85 665 42 90, email zdrowie@podlaskie.eu

Załączniki

  1. ZD-II.433.4,2019.MD
2023-08-01 14:12 Opublikował: Admin