Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Centrum Kultury Kurpiowskiej

Zdjęcie do wiadomości Centrum Kultury Kurpiowskiej

Centrum Kultury Kurpiowskiej

27 maj 2021
Projekt p.n. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0345/19-00 z dnia 09.07.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/Poddziałania 8.6.Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego