Gmina Zbójna logo Gmina Zbójna

Centrum Kultury Kurpiowskiej

Foto nr 2351
Fotogaleria
Projekt p.n. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” realizowany na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0345/19-00 z dnia 09.07.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/Poddziałania 8.6.Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób zamieszkujących Gminę Zbójna, w tym osób należących do grup de faworyzowanych, dzięki rewitalizacji budynku
po przedszkolu samorządowym w Zbójnej.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja budynku gminnego położonego przy
ul. Łomżyńskiej 48 w Zbójnej. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Roboty budowlane ( w tym roboty ogólnobudowlane, remont instalacji c.o., remont źródła ciepła, modernizacja oświetlenia)

2. Zakup wyposażenia.

3. Nadzór inwestorski.

 

Całkowity koszt projektu/koszty kwalifikowalne: 428 771,26 PLN / 428 673,61 PLN

85% dofinansowania:  364 372,56 PLN

15% wkład własny:  64 301,05 PLN

 

Fotogaleria