BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Zbójna, 2012.03.13
UE.271.4.2012
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


1. Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
- Małgorzata Niewiadomska- Starszy Specjalista, w godzinach 8 –15,
tel. (0-86) 214-00-23.

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759, z późn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),
Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
Przebudowę drogi od Zbójnej przez Parzychy, Pianki do Rudy Osowieckiej z wyłączeniem odcinka drogi powiatowej nr 1907B od miejscowości Pianki do skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Tabory Rzym. W/w odcinek drogi powiatowej posiada nawierzchnię bitumiczną.
Pierwszy odcinek drogi długości 4468,29 m przebiega od Zbójnej od drogi wojewódzkiej nr 645 (Łomża - Nowogród – Zbójna – Myszyniec w km 38+600) przez Parzychy do drogi powiatowej nr 1908B w Piankach (droga powiatowa nr 1908B biegnie od drogi powiatowej nr1907B przez Pianki do miejscowości Tabory Rzym). Odcinek Parzychy – Pianki znajduje się w ciągu drogi gminnej nr 104461 Dębniki – Kolonia Parzychy – Pianki.
Drugi odcinek długości 2985,65 m łączy drogę powiatową nr 1908B od skrzyżowania w kierunku wsi Tabory Rzym z drogą powiatową nr 1907B (Zbójna –Osowiec – Ruda Osowiecka - Stanisławowo) i stanowi pas drogi Gminy Zbójna.

Dane techniczne:
- klasa techniczna D
- ruch kategorii KR1
- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni 3,50 m, na skrzyżowaniach i w miejscowości Pianki – 5,0 m
- obustronne gruntowe pobocza szerokości 1,00 m i 0,75 m
- spadek poprzeczny jezdni - 2% - przekrój daszkowy lub jednostronny
- spadek poprzeczny poboczy – 6%
- promienie i spadki na łukach wg wyliczeń parametrów łuków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa oraz Przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ), która dostępna jest również w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, województwo podlaskie.


4.3 Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

4.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2012r.


7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
3. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp.

• Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

• Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
• Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
• Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie.
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:

a/ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wzór załącznik Nr 6 do SIWZ).
Wymagane jest wykazanie w okresie ubiegłych pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o wartości
powyżej 500.000 zł brutto o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem
niniejszego zamówienia, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
(np. referencje).

b/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu
należy załączyć kopie posiadanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tych osób. Wymagane jest
wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do sprawowania
funkcji kierownika budowy i robót w specjalności budownictwa drogowego.

c/ Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10% wartości brutto
składanej oferty.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy:

a/ Oświadczenie, że Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).

b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

c/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:

a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1do SIWZ) wraz z
kosztorysem ofertowym sporządzonym na załączonym do SIWZ formularzu
(załącznik nr 2 do SIWZ),
b/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 3) ;
c/ Dowód wpłaty wadium.
d/ Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
e/ W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.

II. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817).

Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1 - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.

8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.


9. Informacja o wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) wykonania zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 29 marca 2012 r. godzina 900.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 29 marca 2012 r. godzina 915.

12. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

17. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego.

18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 mar 2012 09:58
Data opublikowania:
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2215 razy