BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia II treści SIWZ-Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).

WYJAŚNIENIA II treści SIWZ znak UE.271.4.2012 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).
Zbójna, dnia 23.03.2012r.


WYJAŚNIENIA II

treści SIWZ znak UE.271.4.2012
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),
Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.4.2012, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Wymagania w SST D.05.03.05a i SST D.05.03.05b tabl. 5 „Wymagania właściwości mieszanki mineralnej-asfaltowej” nie są zgodnie z WT – 2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

2. Prosimy o podanie rodzaju asfaltu i uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej i wiążącej.

3. Czy w przypadku kiedy roboty ziemne uzyskane z pogłębienia rowów i poszerzenia korony (poz. 13 przedmiaru robót), a przeznaczone do wbudowania w nasyp (poz. 14 przedmiaru robót), nie będą spełniać wymagań stawianych gruntom z przeznaczeniem na nasyp – SST 02.03.01 lub ich ilość okaże się zbyt mała Zamawiający ilości dodatkowe rozliczy jako roboty dodatkowe na podstawie zapisów § 10 pkt 2 wzoru umowy.

4. Analizując niwelety projektowanych odcinków dróg stwierdzamy konieczność uzupełnienia korpusu drogi do zaprojektowanych rzędnych. Ilości robót uzyskane z korekty niwelety na istniejących górkach są naszym zdaniem zbyt małe do zbilansowania tych robót ziemnych. Prosimy o przedstawienie wyliczenia ilości robót ziemnych (tabela robot ziemnych).

5. Czy skrzyżowania na odcinku II w obrębie W-13 i na odcinku I w obrębie W-18 będą realizowane wg zaznaczonego zakresu czy też łącznie z wlotami innych dróg. Jeżeli z wlotami to prosimy o rozszerzenie przedmiaru (kosztorysu ślepego ) o te roboty.

6. Przedmiar robót poz. 36 i 37 obejmuje przebudowę słupa energetycznego i hydrantu. Na planie sytuacyjnym zapisano, że przebudowy te będą wykonane na podstawie oddzielnych opracowań. Prosimy o zamieszczenie tych opracowań a także przedmiaru (kosztorysu ślepego) określającego zakres przebudów.

7. W przedmiarach robót nie ujęto oczyszczenia i skropienia nawierzchni przed warstwą ścieralną. Prosimy o rozszerzenie przedmiaru (kosztorysu ślepego) o te roboty.


8. W opisie technicznym pkt 4.2 zapisano „Możliwe jest, że w czasie do realizacji projektu pojawi się potrzeba wykonania dodatkowych zjazdów ze względu np. na zmiany właścicieli gruntów lub zmiany funkcji działek. Dlatego w trakcie realizacji robót dopuszcza się przesunięcia lokalizacji zjazdów w planie lub wykonanie dodatkowych zjazdów, w miarę potrzeb”. Czy w takiej sytuacji dodatkowe zjazdy Zamawiający rozliczy jako roboty dodatkowe na podstawie zapisów § 10 pkt 2 wzoru umowy.9. Jakie wynagrodzenie przewidział Zamawiający, ryczałtowe czy kosztorysowe.

10. Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga udzielenia 36-mcy gwarancji, skoro zleca wykonanie nawierzchni drogi o niedowymiarowanej konstrukcji nawet dla najniższej kategorii ruchu.


Odpowiedź:

Ad.1 W załączeniu SST D-05.03.05a i SST D-05.03.05b z poprawionymi tablicami nr 5
zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Ad.2 Warstwa ścieralna - AC 8S 50/70 - tj beton asfaltowy o wymiarze największego ziarna 8 mm do warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70,warstwa wiążąca – AC 11W 50/70 - tj beton asfaltowy o wymiarze największego ziarna 11 mm do warstwy wiążącej z asfaltem 50/70.

Ad.3 Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienia dodatkowe mogą być udzielone jedynie w przypadkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Ad.4 W poz. 14 przedmiaru zwiększa się ilość robót o 322,8 m3 tj o objętość gruntu z korytowania Wyliczenie: 425m2 x 0,2m + 2378m2 x 0,1m = 85 m3 + 237,8m3 = 322,8m3.

Ad.5 Wymienione skrzyżowania należy zrealizować zgodnie z zakresem zaznaczonym na planie Sytuacyjnym.

Ad.6 Przebudowę słupa energetycznego należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Łomża Przebudowę hydrantu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Wodociągów Wiejskich sp. z o.o. w Łomży.
Warunki techniczne uzyska Wykonawca.

Ad.7 Obowiązek skropienia miedzywarstwowego wynika z zapisów ST D-05.03.05a. W związku z tym poz. 17 przedmiaru otrzymuje brzmienie: Oczyszczenie i skropienie bitumem podbudowy i warstwy wiążącej, przedmiar z poz. 18 x2 ilość robót: 29127,19m2 x 2 = 58254,38m2.

Ad.8 Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu i SIWZ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ad.9 Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe.
Ad.10 W związku z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni do obciążeń KR1 w uzgodnieniu z projektantem zamiast konstrukcji:
warstwa ścieralna – 3 cm
warstwa wiążąca - 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego i i naturalnego 10+10 = 20 cm
wprowadza się konstrukcję:
warstwa ścieralna – 4 cm
warstwa wiążąca - 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego - 20 cm
w związku z powyższym ulegają zmianie odpowiednie pozycje przedmiaru, kosztorysu ślepego oraz zapisy w opisie technicznym oraz na rys. przekroje normalne i konstrukcyjne.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ (kosztorys ofertowy – ślepy) uwzględniający wprowadzone zmiany oraz poprawiony przedmiar robót.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 23 mar 2012 10:31
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2012 10:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1942 razy