BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna”
26.03.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Zbójna”
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński,
Grom 36
12-130 Pasym
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru (cena brutto) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach:
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. P.P.H.U. „EDU-MAX”, Sławomir Złoch, Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino

91,08 pkt
2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp.zo.o, Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok
97,14 pkt
3. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym
100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono oferty.
Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 mar 2012 08:56
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2012 08:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1718 razy