BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- droga Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I), Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).
30.03.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki (odc.I),
Tabory Rzym-Ruda Osowiecka (odc.II).
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
w Łomży
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe
„UNIDROG” Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 4
19-203 Grajewo
86,82 pkt

2.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
96,77 pkt
3. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków 77,39 pkt
4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.
ul. Sitarska 1
18-300 Zambrów 96,84 pkt
5. UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
MAKBUD Odz. UNIBEP S.A. w Łomży
ul. Poligonowa 12
18-402 Łomża
82,28 pkt

6. BIK-PROJEKT Sp. Z o.o.
w Łomży
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża 100 pkt
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża 88,90 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęło 7 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 mar 2012 10:33
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2012 10:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2091 razy