BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

II_Modyfikacja SIWZ-„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”
GMINA ZBÓJNA Zbójna, 26.11.2012 r.


Modyfikacja do SIWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)


BYŁO:
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Przedmiot główny:
CPV: 66.51.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 66.51.50.00-3
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
CPV: 66.51.60.00-0
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
CPV: 66.51.21.00-3
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków


JEST:
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Przedmiot główny:
CPV: 66.51.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 66.51.50.00-3
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
CPV: 66.51.60.00-0
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnejBYŁO:
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,JEST:

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 ubezpieczenia szyb od stłuczenia,BYŁO:
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Opis części zamówienia:

Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

JEST:
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Opis części zamówienia:

Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

BYŁO:
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.

Kryterium oceny ofert:

Cześć I Zamówienia:
A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

A. cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:
P min
An = __________ x 100 pkt. Pn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Pn - cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie n

B. zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 24, 28, 29, 30, 32 zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 21, 25, 26, 27, 34, 36, 38 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 22, 23, 31, 33, 35, 39 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 40 zostanie przyznanych 12 punktów,
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 41 zostanie przyznanych 15 punktów,
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 37 zostanie przyznanych 20 punktów.


Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

Kn
Bn = __________ x 100 pkt. Kmax
Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
n - numer oferty
Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n


UWAGA:
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 20 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.

UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów.

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Bn.
3) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An x 85% + Bn x 15%

Won - wskaźnik oceny oferty n

(Część I Zamówienia) Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.JEST:
19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT.

Kryterium oceny ofert:

Cześć I Zamówienia:
A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

A. cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej części zamówienia
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

P min
An = __________ x 100 pkt. Pn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Pn - cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie n

B. zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 20, 24, 28, 29, 30, 32 zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 21, 25, 26, 27, 34, 36, 38 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 22, 23, 31, 33, 35, 39 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 40 zostanie przyznanych 12 punktów,
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 41 zostanie przyznanych 15 punktów,
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 37 zostanie przyznanych 20 punktów.


Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

Kn
Bn = __________ x 100 pkt. Kmax
Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
n - numer oferty
Kmax – maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n


UWAGA:
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 19 spowoduje odrzucenie oferty dla tej części Zamówienia.
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów.

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Bn.
4) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An x 85% + Bn x 15%

Won - wskaźnik oceny oferty n

(Część I Zamówienia) Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.


BYŁO:
24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ,
a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

W przypadku I Części Zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz
w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;
3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;
4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;
b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;
c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,
6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

W przypadku II Części Zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach autocasco w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości pojazdu zgłoszonego w okresie ubezpieczenia; składka będzie naliczana wg klauzuli warunków i taryf;
3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2015 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2016 r. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf;
4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;
b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;
c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,
6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

W przypadku III Części Zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
2) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem,
3) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
4) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

W przypadku IV Części Zamówienia:
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2a

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
 zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem,
 zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji;
 korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
 zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
JEST:

24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

W przypadku I, II i III Części Zamówienia:
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej SIWZ,
a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

W przypadku IV Części Zamówienia:
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2a


BYŁO:

Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 20 oraz następujące klauzule fakultatywne:

Nr
klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi
21 Klauzula zgłaszania szkód 8 pkt.
22 Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie 10 pkt.
23 Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia 10 pkt.
24 Klauzula aktów terroryzmu 5 pkt.
25 Klauzula likwidacyjna dotycząca szkód powstałych w wyniku kradzieży oraz wandalizmu 8 pkt.
26 Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkody o wartości do 3000 zł 8 pkt.
27 Klauzula miejsca ubezpieczenia 8 pkt.
28 Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 5 pkt.
29 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 5 pkt.
30 Klauzula składowania 5 pkt.
31 Klauzula funduszu prewencyjnego 10 pkt.
32 Klauzula katastrofy budowlanej 5 pkt.
33 Klauzula zalaniowa 10 pkt.
34 Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych 8 pkt.
35 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji 10 pkt.
36 Klauzula transportowania 8 pkt.
37 Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe 20 pkt.
38 Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów 8 pkt.
39 Klauzula czystych strat finansowych 10 pkt.
40 Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia 12 pkt.
41 Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia 15 pkt.


Część II Zamówienia:
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest:

ubezpieczenia komunikacyjne: trzy okresy roczne, maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się 30.12.2016 r.

Cena łączna: ……………………… zł
słownie .................................................................................................................

Część III Zamówienia:
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.


Cena łączna: ……………………… zł
słownie .................................................................................................................


Dotyczy wszystkich części Zamówienia:
1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedstawienia Zamawiającemu rozbicia składki na poszczególne jednostki Zamawiającego i ryzyka, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy to również ubezpieczeń wspólnych).
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w SIWZ jako podstawę do ustalenia wysokości każdego odszkodowania bez odnoszenia ich do wartości nowej danego środka trwałego.
5. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.
6. Oświadczamy, że akceptujemy treść wzoru umowy o udzielenie zmówienia publicznego.
7. Następujące części niniejszego zamówienia powierzamy podwykonawcom:

L.p. Nazwa części zamówienia


Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom

8. Oświadczamy, że Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie będą zobowiązane do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
9. Oświadczamy, że:
• osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. o bieżącym etapie likwidacji szkody jest:
………………………………………………………………………………………………….…………………….…,
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon
………………………………………………………………………………………………………………………..
adres mailowy
• skargi i reklamacje dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego będą zgłaszane do:
………………………………………………………………………………………………….…………………….…,
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon
………………………………………………………………………………………………………………………..
adres mailowy

• w przypadku zmiany ww. pracownika zobowiązujemy się do pisemnego poinformowania o tym przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od tej zmiany,
• zobowiązujemy się do informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
• zobowiązujemy się do pisemnego (mailowego) informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,
• zobowiązujemy się do udzielania odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,
• zobowiązujemy się do pisemnego (mailowego) informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia w przypadku, gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni wraz z podaniem przyczyny oraz podaniem przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska co do decyzji kończącej postępowanie,
• zobowiązujemy się do pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości do pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
• Oświadczenie nr 1,
• Oświadczenie nr 2,
• Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu równorzędnego),
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,
• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
• Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia,

W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU stanowiące załącznik do niniejszej oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty.

Na złożoną ofertę składa się........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.


Podpisano:
......................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

JEST:

Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 19 oraz następujące klauzule fakultatywne:

Nr
klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi
20 Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych 5 pkt.
21 Klauzula zgłaszania szkód 8 pkt.
22 Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie 10 pkt.
23 Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia 10 pkt.
24 Klauzula aktów terroryzmu 5 pkt.
25 Klauzula likwidacyjna dotycząca szkód powstałych w wyniku kradzieży oraz wandalizmu 8 pkt.
26 Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkody o wartości do 3000 zł 8 pkt.
27 Klauzula miejsca ubezpieczenia 8 pkt.
28 Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 5 pkt.
29 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 5 pkt.
30 Klauzula składowania 5 pkt.
31 Klauzula funduszu prewencyjnego 10 pkt.
32 Klauzula katastrofy budowlanej 5 pkt.
33 Klauzula zalaniowa 10 pkt.
34 Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych 8 pkt.
35 Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji 10 pkt.
36 Klauzula transportowania 8 pkt.
37 Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe 20 pkt.
38 Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów 8 pkt.
39 Klauzula czystych strat finansowych 10 pkt.
40 Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia 12 pkt.
41 Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia 15 pkt.


Część II Zamówienia:
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest:

ubezpieczenia komunikacyjne: trzy okresy roczne, maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się 30.12.2016 r.

Cena łączna: ……………………… zł
słownie .................................................................................................................

Część III Zamówienia:
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.


Cena łączna: ……………………… zł
słownie .................................................................................................................


Dotyczy wszystkich części Zamówienia:
1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedstawienia Zamawiającemu rozbicia składki na poszczególne jednostki Zamawiającego i ryzyka, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy to również ubezpieczeń wspólnych).
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.
5. Oświadczamy, że akceptujemy treść wzoru umowy o udzielenie zmówienia publicznego.
6. Następujące części niniejszego zamówienia powierzamy podwykonawcom:

L.p. Nazwa części zamówienia


Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom

7. Oświadczamy, że Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie będą zobowiązane do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.).
8. Oświadczamy, że:
• osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. o bieżącym etapie likwidacji szkody jest:
………………………………………………………………………………………………….…………………….…,
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon
………………………………………………………………………………………………………………………..
adres mailowy
• skargi i reklamacje dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego będą zgłaszane do:
………………………………………………………………………………………………….…………………….…,
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon
………………………………………………………………………………………………………………………..
adres mailowy

• w przypadku zmiany ww. pracownika zobowiązujemy się do pisemnego poinformowania o tym przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od tej zmiany,

9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
• Oświadczenie nr 1,
• Oświadczenie nr 2,
• Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu równorzędnego),
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,
• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej,
• Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia,

W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU stanowiące załącznik do niniejszej oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty.

Na złożoną ofertę składa się........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.


Podpisano:
......................................................
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

BYŁO:
Część I Zamówienia:
UMOWA - Wzór
Zawarta w dniu ......................... w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna reprezentowaną przez:
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach następujących ubezpieczeń:
 od ognia i innych zdarzeń losowych,
 od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
 sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 odpowiedzialności cywilnej,
 szyb od stłuczenia,
 następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dotyczy ubezpieczeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wskazanego każdorazowo przy zgłoszeniu szkody (nie dotyczy kontaktów związanych z oględzinami/wstępną likwidacją szkody powołanego przez Wykonawcę rzeczoznawcy), a szczególności do:

 informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,
 udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia w przypadku, gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni wraz
z podaniem przyczyny oraz podaniem przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska co do decyzji kończącej postępowanie,
 pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości do pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie.
2. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Zamawiającym, może on przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:
- dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych,
- dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody.
3. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od zgłoszenia szkody. Termin 60-dniowy na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które maja wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.
4. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody, zgodnie z art. 817 k.c.
5. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.
6. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.
7. Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.
8. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) nie mogących dokonać rozliczenia podatku VAT, będą przyznawane w wartości brutto, jeżeli odszkodowanie przyznane jest na podstawie faktur lub kopii faktur;
9. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika Zamawiającego na jego pisemną prośbę.

§ 6
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ....................................................................................................), przy czym:
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………….
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………….
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………

§ 7
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem:
składka płatna jednorazowo w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia.

§ 8
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 7 bądź w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.

§ 9
W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker sp. z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę według zwyczajowo przyjętych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr. 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz postanowienia OWU tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
5) ..............................................................................................................

2. Zapisy ww. OWU mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisów przywołanych w ust. 1.

§ 11
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zastanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;
3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;
4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;
b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;
c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,
6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz
z klauzulami dodatkowymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 15
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi.


................................................... ........................................................
Wykonawca Zamawiający


Część II Zamówienia:
UMOWA - Wzór
Zawarta w dniu ......................... w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna reprezentowaną przez:
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych.

§ 2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ oraz w załącznikach z wykazem pojazdów. Okres ubezpieczenia pojazdów to trzy okresy roczne.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 4
Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW) wystawione winny być nie później niż 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia, przy czym wszystkie polisy ubezpieczeń komunikacyjnych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po pierwszym stycznia każdego roku, winny być wystawione nie później niż do 31 stycznia każdego roku.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wskazanego każdorazowo przy zgłoszeniu szkody (nie dotyczy kontaktów związanych z oględzinami/wstępną likwidacją szkody powołanego przez Wykonawcę rzeczoznawcy), a szczególności do:
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,
 udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia w przypadku, gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni wraz
z podaniem przyczyny oraz podaniem przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska co do decyzji kończącej postępowanie,
 pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości do pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie.
2. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Zamawiającym, może on przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:
- dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych,
- dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiary szkody.
3. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od zgłoszenia szkody. Termin 60-dniowy na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które maja wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.
4. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody, zgodnie z art. 817 k.c.
5. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.
6. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.
7. Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów oraz szkód kradzieżowych w ubezpieczeniu autocasco.
8. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) nie mogących dokonać rozliczenia podatku VAT, będą przyznawane w wartości brutto, jeżeli odszkodowanie przyznane jest na podstawie faktur lub kopii faktur;
9. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika Zamawiającego na jego pisemną prośbę.

§ 6
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ....................................................................................................), przy czym:
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………….
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………………
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………………

§ 7
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową płatna za każdy okres ubezpieczenia jednorazowo, indywidualnie dla każdej z polis w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia określonego w polisie.§ 8
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 7 bądź w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.

§ 9
W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker sp. z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę według zwyczajowo przyjętych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr. 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz postanowienia OWU tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
5) ..............................................................................................................

2. Zapisy ww. OWU mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisów przywołanych w ust. 1.

§ 11
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zastanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany.
4. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;
2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia;
3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.12.2015 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2016 r. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf;
4) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku:
a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;
b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;
c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.
5) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,
6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz
z klauzulami dodatkowymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 15
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi.................................................... ........................................................
Wykonawca Zamawiający


Część III Zamówienia:
UMOWA - Wzór
Zawarta w dniu ......................... w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna reprezentowaną przez:
1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wskazanego każdorazowo przy zgłoszeniu szkody, a w szczególności do:
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,
 udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,
 informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia w przypadku, gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni wraz
z podaniem przyczyny oraz podaniem przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska co do decyzji kończącej postępowanie,
 pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości do pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie.
2. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.
3. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.
4. Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika Zamawiającego na jego pisemną prośbę.

§ 6
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ...........................................................................................................), przy czym:
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………….
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………………
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………………

§ 7
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem:
składka płatna jednorazowo w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia.

§ 8
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 7 bądź w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.

§ 9
W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker sp. z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę według zwyczajowo przyjętych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.:
1. Owu ..............................................................................................................
2. Owu ..............................................................................................................
3. Owu ..............................................................................................................
4. Owu ..............................................................................................................
5. Owu ..............................................................................................................
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany.
6. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
 zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem,
 korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
 zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 15
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.................................................... ........................................................
Wykonawca Zamawiający


JEST:
Część I Zamówienia:
UMOWA - Wzór
Zawarta w dniu ......................... w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna reprezentowaną przez:
3. ......................................................................................................................
4. .....................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach następujących ubezpieczeń:
 od ognia i innych zdarzeń losowych,
 od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
 sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 odpowiedzialności cywilnej,
 szyb od stłuczenia.

§ 2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dotyczy ubezpieczeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego.

§ 5
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ....................................................................................................), przy czym:
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………….
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………….
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………

§ 6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr. 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz postanowienia OWU tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
5) ..............................................................................................................

§ 7
Do zawartych w wyniku przetargu umów ubezpieczenia mają zastosowanie następujące klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej:
1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
§ 8
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia i oferta przetargowa stanowiące załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


................................................... ........................................................
Wykonawca ZamawiającyCzęść II Zamówienia:
UMOWA - Wzór
Zawarta w dniu ......................... w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna reprezentowaną przez:
5. ......................................................................................................................
6. .....................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych.

§ 2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ oraz w załącznikach z wykazem pojazdów. Okres ubezpieczenia pojazdów to trzy okresy roczne.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 4
Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW) wystawione winny być nie później niż 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia, przy czym wszystkie polisy ubezpieczeń komunikacyjnych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po pierwszym stycznia każdego roku, winny być wystawione nie później niż do 31 stycznia każdego roku.

§ 5
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ....................................................................................................), przy czym:
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………….
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………….
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………

§ 6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr. 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz postanowienia OWU tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
5) ..............................................................................................................

§ 7
Do zawartych w wyniku przetargu umów ubezpieczenia mają zastosowanie klauzule zgodnie z SIWZ rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia i oferta przetargowa stanowiące załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................................... ........................................................
Wykonawca Zamawiający


Część III Zamówienia:
UMOWA - Wzór
Zawarta w dniu ......................... w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna reprezentowaną przez:
7. ......................................................................................................................
8. .....................................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 2
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

§ 3
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego.

§ 5
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ....................................................................................................), przy czym:
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………………….
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ……………….
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………

§ 6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr. 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr. 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz postanowienia OWU tj.:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
3) ..............................................................................................................
4) ..............................................................................................................
5) ..............................................................................................................

§ 7
Do zawartych w wyniku przetargu umów ubezpieczenia mają zastosowanie klauzule zgodnie z SIWZ rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia i oferta przetargowa stanowiące załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


................................................... ........................................................
Wykonawca ZamawiającyBYŁO:
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 300.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego). Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć dwukrotności sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia tego mienia i nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

JEST:
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 100.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego). Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć dwukrotności sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia tego mienia i nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

BYŁO:
Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk.
JEST:
Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

BYŁO:
Wśród klauzul obligatoryjnych jest m.in.:
Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

JEST:
Przeniesiona do klauzul fakultatywnych:
Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.


BYŁO:
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni.
Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do szkód powstałych po określonych powyżej terminach.


JEST:
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 72 godzin.
Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do szkód powstałych po określonych powyżej terminach.

BYŁO:
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Część I, II i III Zamówienia:

15.1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w SIWZ Zamawiającego;
15.2. Do oferty Wykonawca powinien załączyć Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń, określonych w SIWZ.
15.3. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie
z wymaganiami SIWZ;
15.4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
15.5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami SIWZ;
15.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka;
15.7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
15.8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
15.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;
15.10. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, koasekuracja) podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
15.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy);
15.12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
15.13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
15.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
– NIE OTWIERAĆ PRZED 28.11.2012 r. godz. 13.00.”

15.15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

JEST:
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Część I, II i III Zamówienia:

15.16. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w SIWZ Zamawiającego;
15.17. Do oferty Wykonawca powinien załączyć Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń, określonych w SIWZ.
15.18. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie
z wymaganiami SIWZ;
15.19. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
15.20. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami SIWZ;
15.21. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka;
15.22. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;
15.23. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
15.24. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;
15.25. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, koasekuracja) podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.
15.26. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy);
15.27. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,
osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
15.28. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
15.29. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu, faksu
NIP, REGON
„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
– NIE OTWIERAĆ PRZED 29.11.2012 r. godz. 11.30.”

15.30. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

BYŁO:

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Część I, II i III Zamówienia:

16.1. Oferty należy składać do dnia 28.11.2012 r. do godz. 1300 w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
16.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
16.3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
16.4. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Zbójna w dniu 28.11.2012 r. o godz. 1315.

JEST:

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Część I, II i III Zamówienia:

16.6. Oferty należy składać do dnia 29.11.2012 r. do godz. 1130 w Sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
16.7. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
16.8. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
16.9. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
16.10. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Zbójna w dniu 29.11.2012 r. o godz. 1145.
Zamawiający pozostałe warunki zawarte w specyfikacji pozostawia bez zmian.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 lis 2012 14:04
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lis 2012 14:07
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1952 razy