BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

-WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

„UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO”

Zbójna, 2012-11-26
Sygnatura akt: UE.271.7.2012Wyjaśnienie (1) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

W dniu 20 listopada 2012 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, dotyczącym Części I oraz II.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zamawiający przekazuje zapytania oraz udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia - proponujemy wprowadzenie limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zgoda.


2. Prosimy o zmianę brzmienia Klauzuli nr 11. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych na następujący:

„Suma ubezpieczenia środka trwałego ustalona jest według wartości odpowiadającej wartości księgowej brutto, jeżeli stopień umorzenia nie przekracza 50% lub jeżeli stopień zużycia nie przekracza 50%. W przypadku, gdy stopień umorzenia przekracza 50% lub jeżeli stopień zużycia przekracza 50%, odszkodowanie wypłacane jest według wartości rzeczywistej (dotyczy szkód częściowych oraz całkowitych)”.
Odpowiedź: Brak zgody.

3. Prosimy o przesunięcie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z grupy klauzul obligatoryjnych do Klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Brak zgody

4. Prosimy o uzupełnienie informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w wykazie budynków podlegających ubezpieczeniu.
Odpowiedź: wykazane w Załączniku nr 4 zabezpieczenia uzupełniamy o następujące:
- budynek urzędu gminy- kraty w oknach piwnicznych, drzwiach wejściowych i drzwiach tylnych;
- budynek gospodarczy przy urzdzie- kłodka
- ośrodek zdrowia w Dobrym Lesie- kraty w oknach piwnicznych
- 2 budynki gospodarcze przy szkole w Kuziach- kłódki
- budynek gospodarczy przy szkole w Dobrym Lesie-kłódka
- budynek SP Zbójna ul. Łomżyńska 9 (mała szkoła)- monitoring

5. Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje są narażone w szczególny sposób na ryzyko powodzi? Jeśli tak, prosimy podać wartość tych lokalizacji.
Odpowiedź: Nie.

6. Czy lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.
Odpowiedź: Nie.

7. Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi (proponujemy 10% nie mniej niż 5.000 zł).
Odpowiedź: Brak zgody.

8. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość. Czy dane szkodowe obejmują również rezerwy szkód komunikacyjnych oraz OC dróg na szkody zgłoszone a nie wypłacone?
Odpowiedź: Na 8 listopada 2012 r.; brak rezerw.

9. Czy Gmina posiada wysypisko śmieci?
Odpowiedź: Tak na terenie Gminy jest zlokalizowane wysypisko śmieci, ale jest ono wyłączone z użytkowania.

10. Czy do zadań Gminy należy m.in. zarządzanie wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie go z zakresu odpowiedzialności.
Odpowiedź: Nie dotyczy.

11. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub budynki przeznaczone do rozbiórki? Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji jakiejkolwiek budynki?
Odpowiedź: Pustostany: ośrodek zdrowia w Kuziach i ośrodek zdrowia w Dobrym Lesie, które są przeznaczone do sprzedaży.

12. Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych od dotychczasowego Ubezpieczyciela/Ubezpieczycieli za okres ostatnich 36 miesięcy.
Odpowiedź: z ubezpieczeń OC, NNW do dnia 22.11.2012 r. nie zgłoszono szkody oraz nie wypłacono odszkodowań.
Otrzymują:
­ wykonawca, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ
­ wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:
- na stronie internetowej zamawiającego
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 lis 2012 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lis 2012 14:19
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1578 razy