BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Ulepszenie-naprawa drogi gminnej na terenie Leśnictwa Wyk i Gminy Zbójna.

Ulepszenie-naprawa drogi gminnej na terenie Leśnictwa Wyk i Gminy Zbójna.
04.11.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Ulepszenie-naprawa drogi gminnej
na terenie Leśnictwa Wyk i Gminy Zbójna.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
w Łomży
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
w Łomży
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża
100 pkt

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka
18-420 Jedwabne,
ul. 250-lecia 11
78,95pkt
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża 90,71 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 gru 2012 11:58
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2012 12:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1653 razy