BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
06.12.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
w części I, II i III zamówienia została wybrana oferta firmy:

PZU SA
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru ( w części I: A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%, B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%, w części II i III: cena łączna ubezpieczenia) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert:
Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kryterium oceny ofert:
A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
PZU SA
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
100 pkt

2. CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ZWCz „Pojezierze”
10-578 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 32
87,11pkt


Część II Zamówienia:
Ubezpieczenia komunikacyjne.
Kryterium oceny ofert:
Cena łączna ubezpieczenia – 100%

Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
PZU SA
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
100 pkt

2. UNIQA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi,
ul. Gdańska 132,
PRZEDSTAWICIEL W WARSZAWIE,
04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33
58,77pkt


Część III Zamówienia:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Kryterium oceny ofert:
Cena łączna ubezpieczenia – 100%

Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
PZU SA
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
100 pkt

2. CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ZWCz „Pojezierze”
10-578 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 32
29,64 pkt
3. UNIQA, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi,
ul. Gdańska 132,
PRZEDSTAWICIEL W WARSZAWIE,
04-161 Warszawa, ul. Komorska 29/33 35,88 pkt


Na przedmiotowy przetarg wpłynęły :
- w części I: 2 oferty;
- w części II: 2 oferty;
- w części III: 3 oferty;
- w części IV: 0 ofert.Unieważnia się przetarg w tej części, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: