BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego

Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
17.12.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Białystok
15-062 Białystok
ul. Warszawska 34
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru (A. Cena łączna ubezpieczenia – 10% , B. Wysokość sumy ubezpieczenia – 60%, C. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert:
A. Cena łączna ubezpieczenia – 10%
B. Wysokość sumy ubezpieczenia – 60%
C. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%

Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Białystok
15-062 Białystok
ul. Warszawska 34
100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęła 1 oferta.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: