BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-żwir

Dostawa 12.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2013r.
Zbójna, dnia 17.12.2012r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 12.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze
gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2013r.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Wojciech Skrodzki
ul. 250-lecia 7
18-420 Jedwabne
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Stanisław Przestrzelski
18-400 Łomża, ul. Makowa 28 66,85 pkt

2.
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka
ul. 250-lecia 11
18-420 Jedwabne 89,03 pkt
3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Wojciech Skrodzki
ul. 250-lecia 7
18-420 Jedwabne 100 pkt
4. STAWBUD Bogdan Lewandowski
Potasie 7
18-525 Turośl 60,48 pkt
5. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„GOSK-KRUSZ”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża 68,42 pkt

6 USŁUGI TRANSPORTOWE
HANDEL, BUDOWA, REMONTY
Janusz Szlachetka, Dylewo 48,
07-420 Kadzidło 56,52 pkt
7. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Jarosław Walczyk,
18-416 Zbójna
Poredy 29 88,83 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 7 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: