BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA I TREŚCI SIWZ- KREDYT na 1 000 000,00zł

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Zbójna, dnia 12.03.2013r.

WYJAŚNIENIA I

treści SIWZ znak UE.271.2.2013

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego
w wysokości 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.2.2013, Zamawiający:
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców :

1. Proszę o wskazanie konkretnego dnia na zaciągnięcie kredytu do wyliczenia kosztów.


Odpowiedź:

Ad.1
Do wyliczenia kosztów proszę przyjąć dzień 10 kwietnia 2013r.


Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania: