BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU-olej opałowy

Dostawa 120.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2014r.
16.12.2013r.

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

UE.271.7.2013

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa 120.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna
według wskazań zamawiającego w 2014r.


Zamawiający : Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 93 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.),
ogłasza, że :

unieważnia postępowanie na: Dostawę 120.000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy
Zbójna według wskazań zamawiającego w 2014r.
znak UE.271.7.2013 ogłoszonego
w dniu 28.11.2013r., z terminem składania ofert do 9.12.2013r., godz. 10.00

Uzasadnienie faktyczne:
W przetargu nieograniczonym na realizację w.w. zadania zostały złożone oferty następujących Wykonawców:
1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków.
2. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża.
3. Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7 , 07-410 Ostrołęka.
Zamawiający po analizie i badaniu ofert na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp wezwał firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty o tej samej cenie (Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków oraz Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7 , 07-410 Ostrołęka) do złożenia ofert dodatkowych do dnia 16.12.2013r. do godz. 9.00.
W odpowiedzi na wezwanie obie firmy ponownie złożyły oferty zawierające taką samą cenę.
Wobec powyższego Zamawiający w związku z prowadzonym postępowaniem, w którym jedynym kryterium wyboru była cena, nie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i postanowił unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie prawne:

Artykuł 91 ust. 5 ustawy Pzp wskazuje, że jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający ma obowiązek do wezwania Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia ofert dodatkowych. Z kolei art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP wskazuje, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w przypadku określonym w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

Informację tą umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski


Wójt Gminy Zbójna
Pliki do pobrania: