BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki-Gawrychy w km 0+015do 0+515..

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki-Gawrychy w km 0+015do 0+515.
09.10.2014r.
UE.271.9.2014
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Popiołki-Gawrychy
w km 0+015do 0+515.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
– zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
18-400 Łomża
ul. Sikorskiego 156

96,36pkt
2. BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32 100 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.1
pkt 2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt1 lit. a Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: