BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA

WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA
Zbójna: WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA
Numer ogłoszenia: 354924 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbójna , ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie, tel. 86 214 00 29, faks 86 214 00 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna w ramach projektu Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Zbójna 2. Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa 229 kompletnych instalacji solarnych dla gospodarstw domowych obejmujących 573 szt. kolektorów płaskich w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Zbójna. 3. Przedmiot zamówienia dla obu części został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 (PFU) do SIWZ. 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z właścicielem gospodarstwa domowego, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedsięwzięcia i planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. (Art. 8) i zasadach promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007 - 2013 (RPO WP) 5. Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższym CPV: 71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych; 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach; 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45310000-3 roboty instalacji elektrycznych 09331100-9 kolektory słoneczne do produkcji ciepła 6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację projektową wykonawczą w 4 egzemplarzach i powykonawczą w 2 egzemplarzach. 7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 8. Wbudowane urządzenia i materiały mają być nowe i oryginalne zgodne z dokumentacją producentów. Zastosowane urządzenia muszą posiadać udokumentowane certyfikaty. 9. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, można zastosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń, w nowszej, lepszej technologicznie ich wersji, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny. 11. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: 1) opracować dokumentację projektową (projekt wykonawczy i powykonawczy) 2) uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia 3) opracować szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia i plan BIOZ 4) przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem, 5) zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, 6) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, 7) rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, 8) uporządkować teren po zakończeniu budowy, 9) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie, 10) dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.26.12.15-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 09.33.11.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 12.11.2014 r. do godz. 1000 na następujących zasadach: 1. Wadium wynosi a) 50.000 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej, c) gwarancji ubezpieczeniowej, d) poręczenia bankowego, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łomży O/Nowogród Nr rachunku: 47 8757 0001 2601 9653 2000 0390 z dopiskiem: Wadium do przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji solarnych w Gminie Zbójna. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego (tj. datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji ma być Zamawiający. Umowa gwarancyjna zawarta pomiędzy Gwarantem a Wykonawcą winna określać gwarancję jako nieodwołalną i bezwarunkową w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nieodwołalnie i bezwarunkowo). Egzekwowanie ww. należności dotyczy następujących przypadków: a) odmowy przez wykonawcę podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesienia przez Wykonawcę w ustalonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) nie złożenia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Termin ważności gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowiących wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podmiot potwierdza wartość poręczenia, co najmniej do wielkości ustalonego wadium. Poręczenie winno być ważne przez cały okres związania ofertą. 6. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poręczeniach, zaleca się zdeponować, za potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiającego, w kasie, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert zaś kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu /potwierdzoną za zgodność z oryginałem/ zaleca się dołączyć do oferty. 7. Wykonawca, który nie złożył wadium w dopuszczonej w niniejszej SIWZ formie i terminie zostanie z postępowania wykluczony. 8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, może zostać - na wniosek Wykonawcy - zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez któregokolwiek z członków konsorcjum lub przez kilku uczestników łącznie (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu). 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana); b) po unieważnieniu postępowania. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnieść wadium w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: a) Zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji solarnych w min. 150 gospodarstwach domowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego Należy podać ich rodzaj (wielkość), datę i miejsce wykonania oraz załączyć dowody potwierdzające, że wykazywane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający stawiając powyższy warunek nakłada na Wykonawcę obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń, odnośnie robót, które potwierdzą spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w ppkt 2). Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami tymi są poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdziale X. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego - odrzuceniem jego oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy; b) kierownikiem robót budowlanych - musi posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownikiem robót elektrycznych - musi posiadać uprawnienia w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394), Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdziale X. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego - odrzuceniem jego oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca wykaże, że: a) w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży robót budowlanych nie mniejszy niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony) w każdym roku obrotowym b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion), c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony). Spełnienie ww. warunków oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdziale X. Brak potwierdzenia spełnienia jakiegokolwiek warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i w następstwie tego - odrzuceniem jego oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wykonawca dodatkowo do składanej oferty winien załączyć: a.kompletny i podpisany formularz ofertowy (wg załącznika nr 2). b.formularze cenowe wg załączonych do formularza ofertowego wzorów dla każdej instalacji objętej przedmiotem zamówienia. c.Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. d1.Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowana jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w dokumentacji projektowej wraz ze skróconym sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. lub d2.Aktualny europejski certyfikat na znak SOLAR KEYMARK nadany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w dokumentacji projektowej wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o których mowa w pkt d1, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami art.144 ust.1 ustawy. W szczególności dopuszczalne zmiany dotyczyć mogą: 1) W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonać bądź wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 31.05.2015 r. 2) Konieczność takich zmian może wynikać z: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru), b) zaistnienia siły wyższej, c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca nie mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie 3) Uwaga: w sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jakie zaistnieją przed podpisaniem umowy, harmonogram przedłożony przez Wykonawcę może zostać zweryfikowany przy zachowaniu w miarę możliwości długości cykli podanych przez Wykonawcę, przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: 31.05.2015 r. 12. Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1) Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż: a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. 3) Zmiana umowy będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 3 a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej; 4. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego 3 b) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia; 1. zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie; c) konieczność wykonania świadczenia umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w punkcie (c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian może ponieść Zamawiający - wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 3 c) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego 4) Pozostałe zmiany 1. zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. 2. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z umowy. 5) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna województwo podlaskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna województwo podlaskie sekretariat-pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania: