BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA IV - „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.10.2014 Zbójna 2014.11.18


dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna
w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”


WYJAŚNIENIE IV
Zamawiający koryguje omyłki pisarskie :
1. W tabeli 2 PFU str. 39:

Wielkość - wymagana powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora min 2,32 m2

2. W formularzu ofertowym omyłkowo dwukrotnie wpisana została cena za sprawowanie serwisu gwarancyjnego. Prawidłowa treść formularza ofertowego w załączeniu. Zatem przedmiot zamówienia oraz całkowita cena ofertowa składa się z dwóch części:
a. Przedmiot zamówienia – dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych.
b. Serwis w okresie gwarancyjnym .

Zamawiający nie wymaga od oferentów określania kosztu serwisu w formularzach cenowych.
Załącznik nr 2 do SIWZ

...............................................................................................
/pieczęć firmy lub dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy/

O F E R T A

............................................................................................................................................................................................................
/ pełna nazwa Wykonawcy/
z siedzibą w ...................................................................................................................................................................................

tel:............................................ e-mail:………………………………………….fax:……………………………………………………..
REGON ...................................NIP........................................

składa ofertę na:
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna w ramach projektu Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Zbójna

data sporządzenia oferty: …………………………………………

 Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać za cenę ......................... zł (słownie złotych: …………………………………………….) obejmującą podatek VAT w kwocie ………………………….........................zł (słownie złotych: ………………………………………)
Podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w SIWZ.
 Serwis w okresie gwarancyjnym - cena ......................... zł (słownie złotych: …………………………………………….) obejmującą podatek VAT w kwocie ………………………….........................zł (słownie złotych: ………………………………………)
 Całkowita cena ofertowa ......................... zł (słownie złotych: …………………………………………….) obejmującą podatek VAT w kwocie ………………………….........................zł (słownie złotych: ………………………………………)
Podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, o których mowa w SIWZ.
 Cykl trwania robót:
a) termin rozpoczęcia – od daty podpisania umowy .
b) termin zakończenia - zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .
 Oświadczam, że zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na warunkach określonych w SIWZ.
 Oświadczam, że w razie uzyskania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie oraz we wzorze do umowy stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej. Umowę tę zawrzemy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i terminie, pod rygorem utraty wadium.
 Oświadczam, że złożoną ofertą pozostaję związany przez 30 dni licząc od daty terminu składania ofert.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.
 Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie wnoszę żadnych uwag.
 Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty robót niezbędnych do wykonania zamówienia.
 Oświadczam, że czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie będzie dłuższy niż 48 godzin od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
 Oświadczam, że sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 Oświadczam, że w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do wniesienia przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ustalonej w umowie ceny ofertowej w formie................................
 Całość robót objętych przedmiotem zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*
 Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
1) ………....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................
(część zamówienia)
2) ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
(część zamówienia)
 Numer konta na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.......................................................
2. Oświadczam ze zobowiązuję się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w całym okresie trwania budowy na kwotę 2.000.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony)
3. Oświadczam ze zobowiązuję się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy w całym okresie trwania budowy. Wartość ubezpieczenia:
 min. 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy).
 Oferta zawiera łącznie ....... dokumentów (wraz z formularzem ofertowym) zgodnie z poniższym wykazem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
.......................................................................
/ponumerować i wpisać wszystkie załączniki/ …………………….........................................
/ pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Pliki do pobrania: