BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

„WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”
Nr sprawy UE. 271.10.2014 Zbójna 2014.12.01
dot.: zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie instalacji solarnych na terenie Gminy Zbójna w ramach projektu „WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INSTALACJI SOLARNYCH CELEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY ZBÓJNA”

Na mocy art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w wyniku oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów – na podstawie kryteriów określonych w SIWZ) została wybrana oferta firmy”Antinus” sp. z o.o. ; 96-100 Skierniewice ; Ul. Sobieskiego 39 B5.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert oraz ilość punktów jakie uzyskały złożone oferty - w załączeniu.
Umowa zostanie przedłożona do podpisania w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pieczęć zamawiającego


Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania Okres gwarancji Czas reakcji serwisu
1 „Antinus” sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 39 B5 2.359.300,56 PLN Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ
2 „Sanito” sp. z o.o. 02-884 Warszawa ul. Puławska 476 2.631.162,74 PLN Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ
3 PH-U „Optima” Paweł Wyszyński 16-001 Białystok-Kleosin ul. Zambrowska 18 3.066.580,98 PLN Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ
4 „Sanprod” sp. z o.o. 07-412 Ostrołęka ul. Zawadzkiego 8 3.206.729,20 PLN Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ Zgodnie z wymaganiami SIWZ
Pieczęć zamawiającego
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt. w kryterium
Cena Liczba pkt. w kryterium
Serwis Liczba pkt. w kryterium Liczba pkt. w kryterium Liczba pkt. w kryterium . Razem
1 93,13 5,00 98,13
2 87,85 0,05 87,90
3 72,98 0,11 73,09
3 95,00 0,01 95,01


Pliki do pobrania: