BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.
Zbójna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r.
Numer ogłoszenia: 404546 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbójna , ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie, tel. 86 214 00 29, faks 86 214 00 29.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna w 2015r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójnaw 2015r. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zbójna. Do kalkulacji kosztów na terenie Gminy Zbójna należy przyjąć liczbę mieszkańców w wysokości 4 100 osób (ok. 90% odpady selektywnie zbierane,10% odpady zmieszane), a gospodarstw domowych 1050 podzielonych na 19 sołectw. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 oraz przepisami prawa polskiego, w tym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Zbójna przyjętym Uchwałą Rady Gminy Zbójna Nr I 38 14 z dnia 27 listopada 2014r., stanowiącym załącznik do SIWZ nr 8. Na terenie Gminy Zbójna obowiązywać będzie system mieszany (workowo -pojemnikowy) zbiórki odpadów komunalnych. a)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć mieszkańców nieposiadających pojemników w te pojemniki nieodpłatnie na zasadzie użyczenia z możliwością ich wykupienia. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 1.dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych i z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od 15 października do 15 kwietnia; 2.dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych i z koszy ulicznych - co najmniej 2 razy w miesiącu w okresie od 16 kwietnia do 14 października. b.Segregowane odpady komunalne Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach lub pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych. Stosuje się worki o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, wykluczającej rozerwanie się worka. Worki odpowiednio opisane bądź rozróżnione kolorem dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 9 pkt 1 - 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna czyli: 1.papier, tektura (makulatura, karton); 2.szkło; 3.metale; 4.tworzywa sztuczne; 5.pakowania wielomateriałowe; 6.odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; odbierane będą z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 9 pkt 9, 10, 12, 13 i 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna czyli: 9.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 10.meble i inne odpady wielkogabarytowe; 12.zużyte opony; 13.odpady zielone; 14.folia kiszonkarska z nieruchomości wszystkich typów zabudowy, odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku. W okresie między odbiorami/wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. c.Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz folia kiszonkarska. Odbiór odpadów wielkogabarytowych , mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, folii kiszonkarskiej będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - co najmniej dwa razy w roku. W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. d.Odpady niebezpieczne typu: -przeterminowane leki odbierane będą w punktach aptecznych i placówkach zdrowia, -zużyte baterie odbierane będą w punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy). Pojemniki na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe dostarczy Wykonawca w ilości 5 sztuk. Częstotliwość załadunku i wywozu - co najmniej dwa razy w roku . PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy jest zobowiązany do utworzenia i obsługi mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do którego w II i IV sobotę każdego miesiąca w godzinach 8.00-14.00 właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna będą mogli przekazywać: 1.papier, tektura (makulatura, karton); 2.szkło; 3.metale; 4.tworzywa sztuczne; 5.opakowania wielomateriałowe; 6.odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 7.przeterminowane leki i chemikalia; 8.zużyte baterie i akumulatory; 9.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 10.meble i inne odpady wielkogabarytowe; 11.odpady budowlane i rozbiórkowe; 12.zużyte opony; 13.odpady zielone; 14.folia kiszonkarska. WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW : Do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Zbójna służą: 1.pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego z kółkami o pojemności od 120 litrów do 1100 litrów; 2.worki o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, wykluczającej rozerwanie się worka. Do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio opisane bądź rozróżnione kolorem worki o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów, wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, wykluczającej rozerwanie się worków 3.Pojemniki na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe dostarczy Wykonawca w ilości 5 sztuk. WYPOSAŻENIE BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ: Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Zbójna lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Zbójna, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać następujące warunki: a.teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, b.miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, c.miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, d.teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), e.baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, f.na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, g.część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu powyższych warunków. WYKAZ SPRZĘTU TECHNICZNEGO Wykonawca zobowiązany jest: a.posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, b.trwale i czytelnie oznakować pojazdy w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, c.posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, d.posiadać i wykorzystywać przy realizacji umowy pojazdy zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, e.posiadać i wykorzystywać przy realizacji umowy pojazdy, których konstrukcja zabezpiecza przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, f.poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, g.na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, h.posiadać i wykorzystywać przy realizacji umowy pojazdy, których konstrukcja zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, i.wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów - umożliwiających weryfikację tych danych. j.wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, k.Wykonawca uprawniony jest do wyposażenia pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania od właściciela nieruchomości każdej ilości zebranych odpadów komunalnych, według frakcji: 1.papier, tektura (makulatura, karton); 2.szkło; 3.metale; 4.tworzywa sztuczne; 5.opakowania wielomateriałowe; 6.odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 7.przeterminowane leki i chemikalia; 8.zużyte baterie i akumulatory; 9.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 10.meble i inne odpady wielkogabarytowe; 11.odpady budowlane i rozbiórkowe; 12.zużyte opony; 13.odpady zielone; 14.folia kiszonkarska. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w równych miesięcznych ratach niezależnie od ilości zebranych odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nowych nieruchomości, które powstaną w okresie trwania umowy. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1.Po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy (w formie papierowej i elektronicznej) na wszystkie miesiące trwania umowy. Harmonogram na rok 2015 Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy. 2.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i przekazania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań zawierających informację o masie odebranych odpadów i sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane, liczby właścicieli nieruchomości zbierających odpady zgodnie z art. 9n UCIP do końca miesiąca po kwartale, którego dotyczą. Podstawą do sporządzenia sprawozdań jest prowadzona przez wykonawcę ewidencja w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich do instalacji, w tym karty przekazania odpadów i ewidencja instalacji w zakresie postępowania z odpadami - zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 roku poz. 630. Według Zamawiającego ilość właścicieli nieruchomości nie jest tożsama z ilością gospodarstw domowych. Obowiązek podawania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w kwartalnych sprawozdaniach liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne wynika wprost z art. 9n ust. 3 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3.Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy zorganizuje i uruchomi Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie gminy Zbójna w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, czynnego w II i IV sobotę każdego miesiąca w godz. 8.00-14.00, 4.Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć mieszkańców w worki, a po każdorazowym odbiorze odpadów pozostawić worki w liczbie odpowiadającej odebranym workom. Wykonawca zobowiązany jest również wyposażyć mieszkańców nieposiadających pojemników w te pojemniki nieodpłatnie na zasadzie użyczenia z możliwością ich wykupienia. 5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 5 sztuk pojemników do selektywnego zbierania zużytych baterii . 6.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela lub posiadacza nieruchomości obowiązki w zakresie zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 10 dni od stwierdzenia przypadku odbioru odpadów zmieszanych od właściciela lub posiadacza nieruchomości, który zadeklarował selektywne zbieranie odpadów. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. 7.Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia. 8.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych na wniosek Właściciela nieruchomości w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych za dodatkową opłatą przez właściciela nieruchomości, u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Odbiór ww. odpadów nastąpi w ciągu 48 godzin od zgłoszenia przedsiębiorcy potrzeby ich odbioru. 9.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Zbójna. 10.Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie akceptować i publikować na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl bip (w menu tematycznym - Gospodarka Odpadami Gminy Zbójna). 11.Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbójna Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) kierując się treścią zawartą w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017. 12.Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli lub posiadaczy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna. 13.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 14.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wpisani są do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ pkt VI. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, że wymienione warunki Wykonawca spełnił.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej: 2 usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł każda, co potwierdzi dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania potencjału technicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie trwania umowy będzie dysponował, co najmniej: - 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - oraz 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - oraz 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty: a.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ); b.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (Załącznik Nr 2 do SIWZ); c.Dowód wpłaty wadium. d.Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 9) -jeżeli dotyczy; e.Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. f.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z Wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy. g.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w świetle art.24 ust.1 ustawy. h.Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcy część zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 99.00
2 - Termin płatności faktury - 1.00
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy; Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna woj. podlaskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna woj. podlaskie pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania: