BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-olej napędowy na 2015

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2015 roku.
16.12.2014r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika
przy Urzędzie Gminy Zbójna
w 2015 roku.
Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie al. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z al. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
NEW HOME CONSTRUCTION
Jarosław Szabłowski
Jarnuty 22
18-402 Łomża
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (cena 99,50 pkt, termin dostawy- 0,50pkt ) – otrzymała najwyższą ilość punktów ( 100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk
Al. Legionów 147 F
18-400 Łomża 99,09 pkt

2. PROGRESS Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7
07-410 Ostrołęka 99,32 pkt
3. NEW HOME CONSTRUCTION
Jarosław Szabłowski
Jarnuty 22
18-402 Łomża 100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania: